Privacy Policy

Adventure Trucks BV, gevestigd aan Pleinsedijk 4 5271SZ Sint-Michielsgestel Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.adventure-trucks.nl Pleinsedijk 4 5271SZ Sint-Michielsgestel Nederland +31615551782

FHAM Smetsers is de Functionaris Gegevensbescherming van Adventure Trucks BV Hij is te bereiken via privacy@adventure-trucks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adventure Trucks BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder

vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor

– en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@adventure-trucks.nl, dan

verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adventure Trucks BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Adventure Trucks BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op jouw voorkeuren.

– Adventure Trucks BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adventure Trucks BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

Adventure Trucks BV) tussen zit. Adventure Trucks BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Woocommerce

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adventure Trucks BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > belastingtechnisch

Delen van persoonsgegevens met derden

Adventure Trucks BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst

met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Adventure Trucks BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adventure Trucks BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische

werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen

wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adventure Trucks BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat

betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde

organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@adventure-trucks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,

vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op jouw verzoek . Adventure Trucks BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adventure Trucks BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

dan contact op met onze klantenservice of via privacy@adventure-trucks.nl

This is not a certified translation. Original Dutch Privacy Police can be found above this text. The original Dutch text is always leading

Adventure Trucks BV, established at Pleinsedijk 4 5271SZ Sint-Michielsgestel Nederland, is responsible for the processing of personal data such as displayed in this privacy statement.

Contact details: http://www.adventure-trucks.nl Pleinsedijk 4 5271SZ Sint-Michielsgestel Nederland +31615551782

FHAM Smetsers is the Data Protection Officer of Adventure Trucks BV and can be reached via privacy@adventure-trucks.nl.

Personal data we process

Adventure Trucks BV processes your personal data because you make use of our services and/or because you provide these data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

– First and last name

– Date of birth

– Address details

– Telephone number

– E-mail address

– Internet browser and device type

– Bank account number

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect information about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is over 16 years of age. We therefore recommend that parents are involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you believe that we have collected personal information about a minor without that consent, please contact us at privacy@adventure-trucks.nl, then we remove this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data?

Adventure Trucks BV processes your personal data for the following purposes:

– Processing your payment

– Sending our newsletter and/or advertising brochure

– To be able to call or e-mail you if this is necessary to carry out our services

– Inform you about changes to our services and products

– Give you the possibility to create an account

– To deliver goods and services to you

Adventure Trucks BV analyzes your behavior on the website in order to improve the website and the offer of products and services tuned in to your preferences.

 Adventure Trucks BV also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data we need for our tax return.

Automated decision making

Adventure Trucks BV does not make decisions on the basis of automated processing about matters that may have (considerable) consequences for persons.

It concerns decisions that are made by computer programs or systems, without a person (for example an employee of Adventure Trucks BV) being involved.

Adventure Trucks BV uses the following computer programs or systems: Woocommerce webshop.

How long we keep personal data

Adventure Trucks BV does not keep your personal data longer than strictly necessary to realize the goals for which your data are collected. We apply the following retention periods for the following (categories) of personal data: (Category) personal data > 7 years > fiscal

Sharing personal data with third parties

Adventure Trucks BV will not sell your data to third parties and will only provide them if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data on our behalf, we enter into a processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your information. Adventure Trucks BV remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, which we use

Adventure Trucks BV only uses technical and functional cookies. And analytical cookies which do not violate your privacy. A cookie is a small text file that is saved on your computer, tablet or smartphone the first time you visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. You can also with this we optimize our website. You can unsubscribe from cookies by configuring your internet browser so that it no longer stores cookies. You can also delete all information previously stored in your browser settings.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to give your possible consent to the data processing.

withdraw or object to the processing of your personal data by Adventure Trucks BV and you have the right to data transfer. That

means that you can submit a request to us for the personal information we hold about you in a computer file to you or another person named by you. organization, to steer. You can send a request for inspection, correction, deletion, data treatying of your personal data or request to withdraw your consent. or send an objection to the processing of your personal data to privacy@adventure-trucks.nl. To make sure that the request for inspection has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond as soon as possible, but within four weeks, at your request .

Adventure Trucks BV would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national regulator, the Authority. Personal data. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal information

Adventure Trucks BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure or disclosure. Disclosure and unauthorized modification. If you feel that your information is not properly secured or there is evidence of misuse, please take the following steps please contact our customer service or via privacy@adventure-trucks.nl

Embrace the Wilderness with Adventure Trucks, Where Each Muddy Trail Marks the Start of a New Adventure

Only sales to professionals. Log in to your account or click here to find your dealer.