General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Adventure Trucks BV, ho. Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe and WeatherShields Europe.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullend :Hoofdstuk ALGEMENE VOORWAARDEN DROP-SHIPPING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

KvK: 68308949

BTW nummer: NL857385458B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 7. de prijs inclusief belastingen;

 8. de eventuele kosten van verzending;

 9. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 10. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 11. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 12. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 13. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 14. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 15. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 16. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 17. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 18. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.    

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur

 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.  

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe and WeatherShields Europe. gevestigd te (5271SZ)

Sint-Michielsgestel aan de Pleinsedijk 4, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6809849. Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op de website https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker;

Dropshipping: het proces waarbij Verkoper een Afnemer de mogelijkheid biedt om Producten, die in eigendom toebehoren aan en op voorraad worden gehouden door Verkoper, aan te bieden aan en te verzenden naar de Klanten. De Klanten kunnen deze Producten bestellen bij Afnemer tegen een door Afnemer te bepalen verkoopprijs, waarna Afnemer deze Producten via een bestelling op de Dropship Website direct inkoopt bij Verkoper en Verkoper de Producten in opdracht en voor rekening en risico van Afnemer aan de Klanten verzendt, een en ander zonder dat de Klanten zien dat de Producten van Verkoper afkomstig zijn;

Dropship Website: de website van Verkoper waarop Afnemer handmatig bestellingen kan plaatsen, wijzigen en annuleren. Ook kan hier de status van een bestelling worden bekeken;

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product bestelt bij Afnemer;

Klantenenservice: Klantenservice van Verkoper, bereikbaar op 06-15551782 en info@adventure-trucks.com; Order: de door Afnemer geplaatste bestelling van één of meerdere Producten bij Verkoper, als gevolg van een bestelling van een Klant;

Overeenkomst: alle overeenkomsten op basis van Dropshipping tussen de Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten;

Pakbon: een bon waarop het/de geleverde product(en) worden vermeld. Deze bon bevat verder geen kenmerken van Verkoper. Deze bon dient per email aangeleverd te worden door Afnemer;

Partijen: Afnemer en Verkoper;

Producten: alle producten die Verkoper op basis van Dropshipping aanbiedt;

Productinformatie: alle beschikbare informatie over de Producten, waaronder doch niet uitsluitend, artikelnummers, generieke namen van Producten, merknamen, productomschrijvingen en productfoto’s, adviesprijzen van Producten en voorraadinformatie;

Verkoper: Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe;

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor Dropshipping;

Websites: adventure-trucks.com /weathershields.eu/ / kut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede alle Orders en Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 2. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 4. Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de datum van verzending aan de Afnemer van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Afnemer binnen deze

veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 3 – Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming overeenkomst, forecast

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 3. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offerte baseert.

 4. Verkoper kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Indien de door Verkoper geoffreerde prijs niet juist is en meer dan 10% afwijkt van de beoogde prijs, dan kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden, waarna het reeds door de Afnemer betaalde bedrag door Verkoper zal worden terugbetaald. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding.

 5. Alle Orders dienen te worden geplaatst op de door Verkoper voorgeschreven wijze. Afnemer dient gebruik te maken van standaard protocollen en voorgeschreven ICT-infrastructuur om te kunnen communiceren met (de servers) van Verkoper.

 6. Nadat Klanten een Product hebben besteld bij Afnemer, plaatst Afnemer middels de Dropship Website handmatig een Order, op grond waarvan Verkoper, nadat zij de Order heeft geaccepteerd, het door de Klant gekochte product in opdracht van Afnemer aan de Klant verzendt.

 7. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een Order (gedeeltelijk) te weigeren, zonder aansprakelijk te zijn jegens Afnemer, indien:

  1. Afnemer niet voldoet of Verkoper reden heeft om aan te nemen dat Afnemer niet zal voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen;

  2. Een Product niet (langer) op voorraad is;

  3. Er andere (redelijke) omstandigheden zijn op grond waarvan Verkoper niet gehouden kan zijn om uitvoering te geven aan een Order.

 8. Indien Verkoper een Order weigert, dan zal zij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Order Afnemer daarvan in kennis stellen. Indien Verkoper de order niet binnen zeven (7) dagen na de ontvangst daarvan heeft geweigerd, dan geldt deze in beginsel als aanvaard.

 9. Er komt pas een koopovereenkomst tot stand tussen Verkoper en Afnemer na een Order op het moment dat Verkoper heeft bevestigd door middel van de mededeling ‘Afgerond’ dat het Product verzendklaar staat en Verkoper daarmee de Order heeft aanvaard.

 10. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Afnemer zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn.

 11. Afnemer is gehouden om, na een verzoek daartoe van Verkoper, binnen zeven (7) dagen een prognose te verschaffen aan Verkoper van het aantal verwachte Orders, gespecificeerd per product, binnen een periode van 3 daaropvolgende maanden.

Artikel 4 – Uitvoering

 1. Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Opdracht Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 2. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde.

Artikel 5 – Prijzen/Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen vooruit te worden gedaan. Verkoper zal uitvoering geven aan de Overeenkomst nadat zij betaling heeft ontvangen. Betaling achteraf is alleen mogelijk na een aanvraag daartoe door de Afnemer en goedkeuring door Verkoper.

 2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Verkoper, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

 3. Alle prijzen van de Producten zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Afnemer.

 4. De prijzen van de Producten zijn (dagelijks) aan wijziging onderhevig. De door Afnemer te betalen prijzen zijn de prijzen op het moment dat Verkoper een Order accepteert.

 5. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, dan is Verkoper gerechtigd deze kosten aan Afnemer door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Verkoper zal Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 6. Wanneer de Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is de Afnemer direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).

 7. Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 6 – Levering en transport

 1. Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens van de Klant en dient Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

 2. De Producten worden middels pakketpost verstuurd naar het opgegeven afleveradres van de Klant. Verkoper houdt de administratie en het bewijs (Track & Trace) bij van hetgeen per pakketpost is afgeleverd. Betwisting van ontvangst van een Product, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Afnemer indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.

 4. Indien Verkoper niet in staat is om de Producten binnen 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum te leveren, dan heeft de Afnemer, als enige middel, het recht om de bestelling te annuleren. Teneinde een bestelling te kunnen annuleren, dient de Afnemer een brief of e-mail hiertoe aan Verkoper te verzenden. De annulering is enkel geldig indien de annulering door Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de Producten verzendklaar heeft gemaakt.

 1. Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper zal de Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 2. Indien de Klant afwezig is tijdens de aflevering van Product en het Product ook niet wordt afgehaald op het postkantoor of andere aangegeven officiële afhaallocatie, dan komt het Product retour naar Afnemer. Afnemer dient vervolgens zelf hierover contact op te nemen met de Klant. De eventuele kosten voor het retourneren van het Product worden dan in rekening gebracht aan Afnemer. Afnemer mag dan naar eigen keuze: (1) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Afnemer of (2) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Afnemer komen.

 3. Het risico voor schade aan en verlies van de Producten gaat onmiddellijk over op de Afnemer na overhandiging van de Producten aan de transporteur.

 4. Pakketten worden verzonden door een door Adventure Trucks BV gekozen Transporteur.

Artikel 7 – Garantie en recht van retour

 1. Indien de Klant een Product wenst te retourneren of te ruilen, dan dient de Klant dit te retourneren aan Afnemer. Verkoper neemt op haar beurt alleen Producten retour van Afnemer, indien het Product defect is.

 2. Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de Klant. Afnemer zal een Klant nimmer doorverwijzen naar Verkoper in geval van een retournering.

 3. Indien Afnemer heeft geconstateerd dat een aan hem geretourneerd Product gebrekkig is, dan neemt Afnemer contact op met Verkoper over de afhandeling hiervan. Verkoper zal na ontvangst van het Product beoordelen of het betreffende Product gebrekkig is. Indien Verkoper oordeelt dat het Product gebrekkig is en dit te wijten is aan een oorzaak die voor rekening en risico van Verkoper komt, dan zal Verkoper een nieuw Product toezenden aan de Klant. De transportkosten voor het retourneren van het defecte Product en weer opnieuw toezenden van een nieuw Product die hiervoor gemaakt worden komen voor rekening van Afnemer. Indien Verkoper oordeelt dat het gebrek aan het Product niet voor haar rekening en risico komt, dan stelt zij Afnemer daarvan in kennis en stuurt zij het Product voor rekening en risico en op kosten van Afnemer terug aan Afnemer.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

 1. De eigendom van de Producten blijft volledig bij Verkoper totdat de Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 2. De Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Afnemer.

 3. Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

 4. Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

 5. Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

 2. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft.

 4. Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien de Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis stelt van de schade binnen 30 dagen nadat de schade is opgetreden.

Artikel 10 – Overmacht (Force majeure)

 1. Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur).

 2. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

Artikel 11 – Tussentijdse beëindiging

 1. Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien:

  1. de Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;

  2. er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Afnemer;

  3. de Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen;

  4. de Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging;

  5. de Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;

  6. de eigendom van de Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen;

  7. er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 2. Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Verkoper op de Afnemer direct en geheel opeisbaar.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle ontwerpen, foto’s, productomschrijvingen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

 2. Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere wetgeving.

 3. De Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of de leveranciers van Verkoper in relatie tot de Producten.

Artikel 13 – Afnemergegevens, privacy en geheimhouding

 1. Verkoper zal alleen gegevens van de Afnemer diens Klanten verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Orders. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Verkoper of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. De Afnemer geeft Verkoper

onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens en staat ervoor in dat de Klanten daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven.

 1. Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Orders, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Verkoper daarvan volledig schadeloos.

 2. Verkoper is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Afnemer aan derden te verstrekken indien:

  1. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

  2. Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens de Afnemer treft;

  3. Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen;

  4. Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

 3. Verkoper en de Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien.

Artikel 14 – Overige

1. De Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

This is not a certified translation. Original Dutch Term & Condition can be read above this text. The original Dutch text is always leading !

Terms and Conditions

HOME / TERMS

Conditions Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe and WeatherShields Europe.

Index:

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The contract

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Costs in case of withdrawal

Article 8 – Exclusion of right of withdrawal

Article 9 – The price

Article 10 – Compliance and Warranty

Article 11 – Delivery and execution

Article 12 – Extended duration transactions: duration, termination and renewal

Article 13 – Payment

Article 14 – Complaints

Article 15 – Disputes

Article 16 – Additional or different terms

Article 1 – Definitions

In these conditions apply:

 Grace period: The period within which the consumer can exercise his right of withdrawal;

Consumer: the natural person not acting in the exercise of profession or business and a distance contract with the entrepreneur;

Day: calendar day;

Transaction Duration: a distance contract relating to a range of products and / or services, the supply and / or purchase is spread over time;

Durable medium: any means that the consumer or business that enables information to him personally, store in a way that future consultation and unaltered reproduction of the stored information.

Right of withdrawal: the ability for consumers to see within the waiting period of the contract;

Standard form: the model withdrawal form that allows the operator available that can fill a consumer if he wants to exercise his right of withdrawal.

Entrepreneur: the natural or legal products and / or remote services to the consumer;

Distance contract: an agreement whereby in the framework of a system organized by the entrepreneur for distance selling of products and / or services until the conclusion of the agreement exclusive use of one or more means of distance communication;

Technology for distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and trader being in the same area.

Terms and Conditions: these General Terms and Conditions of the entrepreneur.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

Commercial Register: 68308949

VAT identification number: NL857385458B01

Article 3 – Applicability

These general conditions apply to every offer of the entrepreneur and any agreement reached at a distance and contracts between businesses and consumers.

Before the contract is concluded, the text of these general conditions made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the contract is concluded, indicated that the general conditions appearing in the entrepreneur and will be sent free of charge as soon as possible, at the request of the consumer.

If the contract is concluded electronically away, notwithstanding the preceding paragraph and before the contract is concluded, the text of these general conditions are made electronically available to the consumer in such a way that the consumer in a simple way can be stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the contract is concluded, indicated where the general conditions can be inspected electronically and that at the request of the consumer electronically or otherwise will be sent free of charge.

In the event that besides these general conditions also specific product or service conditions apply, the second and third paragraph shall apply and the consumer in case of conflicting terms always rely on the applicable provision that is most favorable to him is.

If one or more provisions of these terms and conditions are wholly or partially invalid at any time or be destroyed, then continue the agreement and these conditions will remain in position and the provision will mutually immediately be replaced by a requirement that the scope of the initial approximating as closely as possible.

Situations that are not covered by these terms and conditions, to be assessed ‘in the spirit’ of these general conditions.

Uncertainties regarding the interpretation or content of one or more provisions of our terms must be interpreted “in the spirit of these terms and conditions.

Article 4 – The offer

If an offer has a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

The offer is non-binding. The entrepreneur is entitled to change the offer and adapt.

The offer contains a complete and accurate description of the offered products and / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the contractor uses these images are a true reflection of the products and / or services. Obvious mistakes or errors in the offer binding on the entrepreneur.

All drawings, specifications information in the offer are indicative and may not lead to damages or rescission of the contract.

Pictures of products are a true representation of the products offered. Entrepreneur can not guarantee that the colors displayed exactly match the actual colors of the products.

Each offer contains such information that is clear to the consumer what rights and obligations are involved in accepting the offer. This concerns in particular:

the price including taxes;

any costs of delivery;

how the agreement will be achieved and what actions they require;

whether to apply the right of withdrawal;

the method of payment, delivery and performance of the contract;

The deadline for accepting the offer, or the deadline for adhering to the price;

the size of the tariff for distance communication if the cost of using the technique for distance communication are calculated on a basis other than the regular fare for the means of communication;

if the contract is filed after conclusion, and if so, how this can be accessed by the consumer;

the way the consumer, for the conclusion of the contract, to check information provided by him under the contract, and repair if necessary;

any other languages, including Dutch, the contract can be concluded;

The conduct to which the trader is subject and the way the consumer can consult these behavioral codes electronically; and

the minimum duration of the distance contract in the event of an extended transaction.

Optional: available sizes, colors, types of materials.

Article 5 – The contract

The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time of the consumer accepts the offer and meet the corresponding conditions.

If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately acknowledge electronic receipt of acceptance of the offer. Until receipt of this acceptance has not been confirmed by the operator, the consumer may rescind the contract.

If the agreement is created electronically, the trader will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transfer of data and he will ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the trader will take appropriate safety precautions.

The entrepreneur can – within the law – inform the consumer’s ability to meet its payment obligations, as well as all facts and factors relevant to a sound conclusion of the distance contract. If the operator under this investigation was justified not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.

The entrepreneur will the consumer in the product or service the following information in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium, send:

A. The address of the establishment of the business where consumers can lodge complaints;

b. the conditions under which and the manner in which the right of withdrawal consumer can be exercised, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;

c. information on guarantees and after sales service;

d. the details of these conditions include in Article 4 paragraph 3, unless the operator this information already provided to the consumer before the execution of the agreement;

e. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite.

In the event of an extended transaction is the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.

Each agreement is entered into under the condition precedent of sufficient availability of the products.

Article 6 – Right of withdrawal

When delivering products:

When purchasing products, the consumer can terminate the contract without giving any reason within 14 days. This period commences on the day following receipt of the product by the consumer or a pre-designated by the consumer and the entrepreneur announced representative.

During this period the consumer will treat the product and packaging. He will only unpack the product to the extent or use as necessary to assess whether he wishes to retain. If he exercises his right of withdrawal, he will the product with all accessories and – if reasonably possible – in its original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

When the consumer wishes to exercise his right of withdrawal, he is required within 14 days after receipt of the product, to make known to the operator. The express is to make the consumer using the model form. Once the consumer has expressed the wish to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the goods are returned on time, for example through a proof of posting.

If the customer after the not known periods specified in paragraph 2 and 3 to make use of his right of withdrawal, respectively. Product has not returned to the entrepreneur, the purchase is a fact.

When providing services:

In service delivery, the consumer has the option to terminate the agreement without giving any reason for at least 14 days with effect from the day of entering into the agreement.

To use his right of withdrawal, the consumer focus to the operator to supply and / or appearance on delivery to area provided reasonable and clear instructions.

Article 7 – Costs in case of withdrawal

If the consumer exercises his right of withdrawal, will not exceed the cost of return shipping cost.

If the consumer has paid an amount, the entrepreneur this amount as soon as possible but no later than 14 days after cancellation, refund. This is the condition that the product has already received back can be provided by the merchant or conclusive evidence of complete return.

Article 8 – Exclusion of right of withdrawal

The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer products as defined in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the trader clearly in the offer, at least in time for the conclusion of the contract refers.

Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:

a which have been created by the trader in accordance with specifications of the consumer.;

b. that are clearly personal in nature;

c. that can not be returned due to their nature;

d. that spoil or become obsolete;

e. whose price depends on fluctuations in the financial market over which the trader has no influence;

f. for individual newspapers and magazines;

g. for audio and video recordings and computer software that the consumer has broken the seal.

h. hygiene products for which the consumer has broken the seal.

Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:

A. On accommodation, transport, carrying catering or leisure on a certain date or during a given period;

b. which the supply with the express consent of the consumer before the period has expired;

c. on betting and lotteries.

Article 9 – The price

During the period mentioned in the offer prices of the products and / or services have not increased, except for price changes due to changes in VAT rates.

Notwithstanding the preceding paragraph, the business products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and where the entrepreneur has no control, at variable prices. These fluctuations and the fact that any price targets, are at the offer.

Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if they result from legislation or regulations.

Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if the trader has agreed and:

A. They are the result of legislation or regulations; whether

b. the consumer is authorized to terminate the contract with effect from the date the increase takes effect.

The prices include VAT mentioned in the supply of products or services.

All prices are subject to pressure – errors. For the consequences of pressure – and misprints no liability is accepted. With pressure – errors the trader is not obliged to deliver the product according to the erroneous price.

Article 10 – Compliance and Warranty

The operator guarantees that the products and / or services meet the contract specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also ensure that the product is suitable for other than normal use.

A guarantee provided by the trader, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer under the agreement against the entrepreneur can assert.

Any defects or incorrectly delivered goods must be reported in writing within 7 days of delivery to the trader. Return of the goods must be in original packaging and in new condition.

The warranty of the entrepreneur meets the manufacturer’s warranty period. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the goods for each individual application by the customer, nor for any advice regarding the use or application of the products.

The guarantee does not apply if:

The consumer has repaired the products delivered and / or processed or repaired and / or modified by third parties;

The delivered goods have been exposed to abnormal conditions or otherwise careless handling or contrary to the instructions of the operator and / or packaging are processed;

The defectiveness is caused wholly or partly by regulations that the government has made or will make regarding the nature or quality of the materials used.

Article 11 – Delivery and execution

The trader will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.

The place of delivery is the address that the consumer makes known to the company.

Subject to what is stated in paragraph 4 of this Article, the company will execute accepted orders expeditiously within 30 days unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If delivery is delayed or if an order is not or only partially carried out, the consumer receives them no later than 30 days after placing the order. The consumer in this case has the right to terminate the agreement without penalty. The consumer is not entitled to compensation.

All delivery dates are indicative. The consumer has no rights any time limits. A term is exceeded, the consumer is not entitled to compensation.

In case of dissolution in accordance with the paragraph 3 of this Article, the operator the amount that consumers paid as soon as possible but no later than 14 days after repudiation.

If delivery of an ordered product proves impossible, the trader will endeavor to provide a replacement article. By the delivery will be clear and comprehensible manner that a replacement item is delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The cost of any return shipment are borne by the entrepreneur.

The risk of damage and / or loss of products rests upon the trader up to the moment of delivery to the consumer or a pre-designated and the entrepreneur announced representative, unless expressly agreed otherwise.

Article 12 – Extended duration transactions: duration, termination and renewal

notice

The consumer may contract for an indefinite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time denounce the applicable termination rules and a notice of up to one month.

The consumer may contract concluded for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time at the end of the terminate fixed-term compliance with the applicable termination rules and a notice of more than one month.

Consumers can the agreements referred to in the preceding paragraphs:

withdraw and not be limited to termination at a particular time or in a given period;

At least cancel the same way as they are concluded;

Cancel at the same notice as the company has negotiated for itself.

extension

A contract for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be automatically extended or renewed for a fixed duration.

Notwithstanding the preceding paragraph, a contract concluded for a definite period and that extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines be tacitly renewed for a limited period of up to three months, as consumers against this extended agreement the end of the extension may terminate with a notice period of up to one month.

A contract for a definite period has been entered and that extends to the regular delivery of products or services may be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer all may cancel at any time with a notice period of up to one month and a notice of up three months if the contract extends to the regular, but less than once a month, delivering daily, weeklies and magazines.

A contract with a limited duration of regular delivery of dailies, weeklies and magazines (trial or introductory subscription) will not continue in silence and ends automatically after the trial or introductory.

expensive

If a contract has a duration of more than one year, the consumer contract after one year may at any time with a notice of up to recite a month, unless the reasonableness and fairness oppose termination before the end of the agreed term.

Article 13 – Payment

Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer to be paid within 7 days after the start of the cooling off period referred to in Article 6 paragraph 1. In case of an agreement to provide a service, time begins to run after the consumer has received the confirmation of the agreement.

The consumer is obliged to report immediately to the trader any inaccuracies in data supplied or specified payment.

In case of default of the consumer, the entrepreneur subject to statutory limitations, the right to charge the reasonable costs incurred to the Consumer.

Article 14 – Complaints

The entrepreneur has a well-publicized complaints and deals with complaints under this procedure.

Complaints about the implementation of the agreement must be made fully and clearly described within seven days to the entrepreneur, after the consumer has found the defects.

When entrepreneur complaints within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint is a foreseeable longer processing time, is answered by the operator within the period of 14 days, confirming receipt and indicating when the consumer can expect a more detailed answer.

If the complaint can not be resolved by mutual agreement creates a dispute that is subject to dispute.

Complaints that can not be solved by mutual agreement, the consumer should contact Foundation Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), it will mediate free himself. Should there be not come to a solution, the consumer has the opportunity to be treated by Strife Online Foundation complaint, the decision thereof is binding and both entrepreneurs and consumers agree with this binding judgment. The submission of a dispute to the arbitration committee are costs that must be paid by the consumer to the relevant committee.

A complaint does not suspend the obligations of the entrepreneur, unless the operator specifies otherwise.

If a complaint is accepted by the entrepreneur, the entrepreneur at its option or the products will be replaced free of charge or repair.

Article 15 – Disputes

On agreements between the entrepreneur and the consumer of these terms refer only to Dutch law. Even if the consumer is domiciled abroad.

The CISG does not apply.

Article 16 – Additional or different terms

Additional or of these terms and conditions, may not be to the detriment of consumers and should be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium.

 

Terms and conditions – Dropshipping

These General Terms and Conditions are used by Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe and WeatherShields Europe. established at (5271SZ)

Sint-Michielsgestel at Pleinsedijk 4, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce under number 6809849. These General Conditions can be downloaded from the website https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden.

Article 1 – Definitions

1. In these General Terms and Conditions the following terms shall have the following meanings: Buyer: the buyer of Products, not being a consumer or end user;

Dropshipping: the process by which Seller offers a Customer the possibility to offer and ship Products, owned and held in stock by Seller, to the Customers. The Customers may order such Products from Seller at a selling price to be determined by Seller, whereupon Buyer will purchase such Products directly from Seller by placing an order on the Dropship Website and Seller will ship the Products to the Customers on behalf of and at the expense and risk of Buyer, all without the Customers seeing that the Products originate from Seller;

Dropship Website: Seller’s website on which Purchaser can place, change and cancel orders manually. The status of an order can also be viewed here

Customer: any natural or legal person who orders a Product from the Buyer;

Customer Service: Customer Service of Seller, reachable at 06-15551782 and info@adventure-trucks.com; Order: the order placed by Buyer of one or more Products with Seller, as a result of an order from a Customer;

Agreement: all agreements on a Dropshipping basis between the Customer and Seller, including all amendments and supplements thereto relating to the purchase and sale of Products;

Packing Slip: a receipt showing the Product(s) delivered. This receipt does not contain any further Seller attributes. This receipt must be submitted by Purchaser by email;

Parties: Purchaser and Seller;

Products: all products which Seller offers on a Dropshipping basis;

Product information: all available information on the Products, including but not limited to article numbers, generic names of Products, brand names, product descriptions and product pictures, recommended prices of Products and stock information;

Seller: Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe;

Terms and Conditions: these General Terms and Conditions for Dropshipping;

Websites: adventure-trucks.com /weathershields.eu/ /cut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

All definitions have the same meaning in singular and plural, unless explicitly stated otherwise.

Article 2 – Applicability

These Conditions apply to all quotations and offers of Seller, as well as all Orders and Agreements and legal consequences resulting from the above, unless parties explicitly agree otherwise.

The applicability of the Buyer’s (purchasing) terms and conditions is expressly excluded.

If any provision of these Terms and Conditions is invalid or is nullified, the other provisions of these Terms and Conditions shall remain fully in force and the Seller and the Buyer shall consult in order to agree on new provisions to replace the invalid or nullified provisions, taking into account, as far as possible, the object and purport of the invalid or nullified provision.

The Seller is entitled to amend these Conditions at any time. The most recent version of the Terms and Conditions shall always apply. Any such amendment shall take effect fourteen (14) days after the date of dispatch to the Customer of the amended Terms and Conditions. If the Customer objects in writing within these fourteen

If the Customer objects to the amendment in writing within these fourteen (14) days, the original Terms and Conditions will continue to apply with regard to him.

Article 3 – Offers, orders, conclusion of agreement, forecast

All offers and quotations by Seller are entirely without obligation and not binding, unless explicitly stated otherwise.

All offers and quotations shall remain valid for 30 days, unless expressly stipulated otherwise.

Buyer warrants the accuracy and completeness of the information on which Seller bases its offer or quotation.

Seller cannot reasonably be held responsible for obvious mistakes and/or clerical errors in offers, quotations and Agreements. If the price quoted by Seller is incorrect and differs from the intended price by more than 10%, Seller may dissolve the Agreement, after which the amount already paid by Buyer will be refunded by Seller. In case of dissolution of the Agreement based on the above, Seller shall not be liable in any way for damages resulting from the dissolution.

All Orders must be placed in the manner prescribed by Seller. Customer must use standard protocols and prescribed ICT infrastructure to communicate with (the servers) of Seller.

After Customers have ordered a Product from Buyer, Buyer manually places an Order through the Dropship Website, pursuant to which Seller, after accepting the Order, ships the product purchased by the Customer to the Customer on Buyer’s behalf.

Seller is at all times entitled to refuse an Order (in part), without being liable to Buyer, if:

Buyer does not meet or Seller has reason to believe that Buyer will not meet its (payment) obligations;

A Product is not or no longer in stock;

There are other (reasonable) circumstances on the basis of which the Seller cannot be obliged to execute an Order.

If the Seller refuses an Order, it will notify the Buyer within seven (7) days after receiving the Order. If Seller has not refused the Order within seven (7) days of receipt, it shall be deemed to have been accepted in principle.

A purchase agreement is only concluded between the Seller and Purchaser after an Order has been placed at the moment that the Seller has confirmed by means of the notice “Completed” that the Product is ready for shipment and the Seller has thus accepted the Order.

Seller is at all times entitled to refuse an Order (in part) without further explanation and without being liable in any way for any damage, for example if Seller has an indication or suspicion that the Purchaser will not comply with its payment obligations and/or the Products are not available.

The Purchaser is obliged, after a request to that effect by Seller, to provide Seller within seven (7) days with a forecast of the number of expected Orders, specified per Product, within a period of 3 subsequent months.

Article 4 – Execution

Seller shall use its best efforts to execute the Agreement with due care, where appropriate in accordance with the agreements and procedures recorded in writing with Buyer. All activities of Seller shall be carried out on the basis of a best efforts obligation, unless and insofar Seller has explicitly promised a result in the written Order and the result concerned is also described with sufficient definiteness.

The Seller shall at all times retain the right to engage third parties for the purpose of carrying out the work if the proper performance of the work so requires. The applicability of Article 7:404 of the Dutch Civil Code is hereby expressly excluded.

The Seller will select any third parties carefully and only engage them if this is necessary. Seller is not liable for any damage caused by the third party.

Article 5 – Prices/Payments

Unless expressly agreed otherwise, all payments shall be made in advance. Seller will execute the Agreement after it has received payment. Subsequent payment is only possible after a request to that effect by the Buyer and approval by the Seller.

Seller shall be entitled at any time, notwithstanding any payment arrangements previously made, to demand full or partial payment or demand substitute security in respect of the delivery of Products at a time and in a manner at Seller’s discretion, as well as to suspend all its obligations under the Agreement until it has received payment or substitute security, without being liable for any damages.

All prices of the Products are in euros, unless otherwise indicated. Unless otherwise agreed, all prices are exclusive of VAT and other taxes and/or levies and are exclusive of transport costs, packaging costs, insurance costs, as well as export and import duties. These costs shall be borne by the Customer.

The prices of the Products are subject to change (daily). The prices to be paid by Buyer shall be the prices at the time Seller accepts an Order.

If, as a result of any government measure, costprice-increasing taxes, levies or import duties are introduced or changed, or if after the conclusion of the Agreement government measures take place as a result of which the cost price of the services to be provided by Seller is increased, Seller will be entitled to pass these costs on to Buyer, even if it has been agreed that the price will be fixed. Seller shall inform Buyer of this without delay.

If the Purchaser fails to fulfil any obligation, he shall be immediately in default and shall owe interest of 1.25% per month on the outstanding amount, without any summons or notice of default being required. The Buyer shall owe the Seller the costs, both in and out of court, with respect to the collection of all that the Buyer owes the Seller. The extrajudicial collection costs shall amount to 15% of the amount due with a minimum of EUR 250 (two hundred and fifty Euros).

Seller shall be entitled to deduct payments first from the (extrajudicial) costs, then from the interest due and then from the principal sum.

Article 6 – Delivery and transport

Purchaser guarantees the correctness of the (address) data of the Client and must immediately inform Seller of any changes.

The Products will be sent by parcel post to the delivery address given by the Client. Seller shall keep records and evidence (Track & Trace) of what has been delivered by parcel post. Contestation of receipt of a Product shall not release the Customer from its payment obligations to the Seller.

Unless explicitly agreed otherwise in writing, all delivery dates are estimates only and no rights may be derived from them. The Seller shall do its best to deliver the Products on the agreed date but shall not be liable to the Purchaser if the agreed date cannot be met due to causes which are reasonably beyond the Seller’s control, such as delays by transport companies or delivery times of the supplier of the Products. Seller shall never be liable for damage resulting from the delay.

If Seller is unable to deliver the Products within 30 days after the agreed delivery date, Buyer shall have the sole right to cancel the order. In order to cancel an order, the Purchaser must send a letter or email to Seller to this effect. The cancellation is only valid if it is received by Seller before Seller has prepared the Products for shipment.

If not all Products ordered are in stock, Seller shall be entitled to make partial deliveries and charge partial shipping costs. Seller will inform the Customer about this as soon as possible.

If the Customer is absent during the delivery of the Product and the Product is also not picked up at the post office or other specified official pick-up location, the Product will be returned to the Customer. The Customer must then contact the Customer himself. Any costs for returning the Product will then be charged to the Customer. The Customer may then at its own discretion: (1) store the Products at the expense and risk of the Customer or (2) offer the Products for delivery again, whereby the additional costs shall be borne by the Customer.

The risk of damage to and loss of the Products shall pass to the Customer immediately upon handing over the Products to the carrier.

Parcels are sent by a carrier chosen by Adventure Trucks BV.

Article 7 – Guarantee and right of return

If the Customer wishes to return or exchange a Product, the Customer must return it to the Buyer. Seller in its turn only takes back Products from Purchaser if the Product is defective.

In case of return, the Purchaser will maintain contact with the Customer. The Purchaser will never refer a Customer to Seller in case of a return.

If Buyer has found that a Product returned to it is defective, Buyer shall contact Seller about the handling thereof. Seller shall, upon receipt of the Product, assess whether the Product in question is defective. If Seller judges that the Product is defective and this is due to a cause that is at Seller’s expense and risk, Seller will send a new Product to the Customer. The transport costs for returning the defective Product and resending a new Product incurred for this purpose shall be borne by the Customer. If Seller judges that the defect in the Product is not for its account and risk, it shall inform Buyer accordingly and return the Product to Buyer at Buyer’s expense and risk.

Article 8 – Retention of title and security rights

The ownership of the Products shall remain fully with Seller until the Purchaser has fulfilled its payment obligations in full.

The Purchaser shall not be entitled to sell, lease, dispose of, pledge or in any way encumber or give in use the Products delivered under retention of title before full ownership of the Products has been transferred to the Purchaser.

Until such time as ownership is transferred, the Customer shall be obliged to take all reasonable measures to protect the Products against damage. If third parties seize or threaten to seize the goods delivered subject to retention of title or wish to establish or assert rights to them, the Purchaser shall be obliged to inform the Seller thereof immediately.

In the event that the Seller wishes to exercise its property rights referred to in this article, the Buyer hereby unconditionally and irrevocably authorizes the Seller or third parties to be designated by the Seller to enter all those places where the Seller’s property is located and to take back those goods.

If Seller is unable to exercise its property rights, Buyer shall be liable for the damage suffered by Seller.

Article 9 – Liability

Seller’s liability for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings, loss of files and/or data, claims by third parties against the Purchaser and damage due to business interruption and idle running, is excluded at all times.

The Seller’s liability for attributable failure in the performance of the Agreement is limited to compensation of direct loss up to a maximum of the amount of the price paid on the basis of the Agreement, unless the insurance company pays a higher amount.

A condition for the creation of any right to compensation is always that the Buyer puts Seller in default in writing and gives Seller a reasonable period of time to perform.

Seller shall only be liable if Buyer notifies Seller in writing of the damage within 30 days after the damage occurs.

Clause 10 – Force majeure

The Seller will not be obliged to fulfil its obligations under the Agreement if it is unable to do so as a result of circumstances beyond its control (force majeure).

Force majeure shall include, but not be limited to, strikes, non-, incomplete and/or delayed deliveries by suppliers, war and threat of war, terrorism, import and export bans, epidemics, traffic disruptions, loss or damage during transport, fire, theft, disruptions in the supply of energy.

Article 11 – Premature termination

Seller is entitled, without prior notice of default and without being liable in any way for damages or costs, and without relinquishing any other right, to suspend its obligations or to (partially) dissolve or prematurely terminate the Agreement if

the Customer fails to meet its (payment) obligations;

there is an (impending) bankruptcy of the Customer;

the Customer has applied for or intends to apply for a suspension of payments;

the Customer can no longer freely dispose of its (liquid) assets, e.g. by attachment;

the Customer is dissolved or has the intention to dissolve;

the ownership of the Customer is transferred to a third party or the third party has obtained some control;

circumstances arise of such a nature that fulfilment of the obligations by the Seller cannot reasonably be required.

If the above-mentioned cases occur, the claims of Seller on Buyer shall be immediately due and payable in full.

Clause 12 – Intellectual property rights

All designs, photographs, product descriptions, technical drawings, calculations, samples and the like relating to the Products shall at all times remain the property of Seller and may not be reproduced or transferred or lent to third parties without the express prior written consent of Seller.

Seller reserves all intellectual property rights under the Copyright Act or other legislation.

The Purchaser guarantees that it will not infringe on the intellectual property rights of Seller or Seller’s suppliers in relation to the Products.

Article 13 – Purchaser’s details, privacy and secrecy

Seller shall only collect data from the Purchaser’s Customers to the extent necessary for the execution of the Orders. The data will, to the extent permitted by law, be used for the business operations of Seller or its affiliated companies or third parties and will not be stored longer than necessary for its business operations. The Buyer gives Seller

Seller for the use and storage of its (personal) data and warrants that the Customers have also given their consent.

The Buyer shall indemnify the Seller against any claims by persons whose personal data have been registered or are processed in the context of the execution of the Orders, or against claims by third parties, whether or not on account of damages, fines, settlements, criminal transaction proposals or otherwise, and shall hold the Seller fully harmless in respect thereof.

Seller is entitled to disclose the Buyer’s (personal) data to third parties if

this is necessary for the fulfilment of the obligations under the Agreement;

Seller takes (collection) measures against the Customer by third parties;

Seller wishes to have a credit report drawn up;

Seller is obliged to do so by law or regulations.

Seller and Buyer mutually undertake to observe confidentiality with regard to all information and data they receive from each other in the context of the (performance of) the Agreement during the term of the Agreement and thereafter.

Article 14 – Other

1. The Buyer is not entitled to transfer any right arising from the Agreement to third parties without the prior written consent of Seller. Purchaser gives in advance the right to Seller to transfer the rights resulting from the Agreements in whole or in part to third parties.

Clause 15 – Applicable law and disputes

These terms and conditions and all Agreements and arrangements resulting therefrom between Seller and Purchaser shall be governed by Dutch law.

Disputes will be exclusively submitted to the competent court of the district of Midden-Nederland, location Utrecht.

The applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded.

 

Embrace the Wilderness with Adventure Trucks, Where Each Muddy Trail Marks the Start of a New Adventure

Only sales to professionals. Log in to your account or click here to find your dealer.