General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Adventure Trucks BV, ho. Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe en WeatherShields Europe.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Hefboomwerking en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

KvK: 68308949

BTW-nummer: NL857385458B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige deksel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde deksel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg van de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 7. de prijs inclusief belastingen;

 8. de eventuele kosten van verzending;

 9. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 10. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 11. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 12. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 13. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 14. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke manier deze voor de consument te raadplegen is;

 15. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 16. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 17. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 18. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige deksel slechts van toepassing op de eerste levering.

 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tien minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de deur de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tien hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product riet terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van volledige terugzending aan de achterzijde kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.    

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige deksel kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant van importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken van verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik van de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld aan anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

Artikel 11 - Hefboomwerking en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het deksel 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitdagend

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige deksel mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van tien hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur

 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.  

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Algemene Voorwaarden Drop-shipping 

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europa, Campboss 4×4 Europa, Clearview-accessoires Europa en WeatherShields Europa. gevestigd te (5271SZ)

Sint-Michielsgestel aan de Pleinsedijk 4, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6809849. Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op de website https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker;

Dropshipping: het proces waarbij Verkoper een Afnemer de mogelijkheid biedt om Producten, die in eigendom toebehoren aan en op voorraad worden gehouden door Verkoper, aan te bieden aan en te verzenden naar de Klanten. De Klanten kunnen deze Producten bestellen bij Afnemer tegen een door Afnemer te bepalen verkoopprijs, waarna Afnemer deze Producten via een bestelling op de Dropship Website direct inkoopt bij Verkoper en Verkoper de Producten in opdracht en voor rekening en risico van Afnemer aan de Klanten verzendt, een en ander zonder dat de Klanten zien dat de Producten van Verkoper afkomstig zijn;

Dropship Website: de website van Verkoper waarop Afnemer handmatig bestellingen kan plaatsen, wijzigen en annuleren. Ook kan hier de status van een bestelling worden bekeken;

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product bestelt bij Afnemer;

Klanten Service: Klantenservice van Verkoper, bereikbaar op 06-15551782 en info@adventure-trucks.com; Bestelling: de door Afnemer geplaatste bestelling van één of meerdere Producten bij Verkoper, als gevolg van een bestelling van een Klant;

Overeenkomst: alle overeenkomsten op basis van Dropshipping tussen de Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten;

Pakbon: een bon waarop het/de geleverde product(en) worden vermeld. Deze bon bevat verder geen kenmerken van Verkoper. Deze bon dient per email aangeleverd te worden door Afnemer;

Partijen: Afnemer en Verkoper;

Producten: alle producten die Verkoper op basis van Dropshipping aanbiedt;

Productinformatie: alle beschikbare informatie over de Producten, waaronder doch niet uitsluitend, artikelnummers, generieke namen van Producten, merknamen, productomschrijvingen en productfoto's, adviesprijzen van Producten en voorraadinformatie;

Verkoper: Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe;

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor Dropshipping;

Websites: adventure-trucks.com /weathershields.eu/ / kut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede alle Orders en Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiend uit het bovenstaande, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 2. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 4. Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de datum van verzending aan de Afnemer van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Afnemer binnen deze

veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming overeenkomst, prognose

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 3. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offerte baseert.

 4. Verkoper kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Indien de door Verkoper geoffreerde prijs niet juist is en meer dan 10% afwijkt van de beoogde prijs, dan kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden, waarna het reeds door de Afnemer betaalde bedrag door Verkoper zal worden terugbetaald. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding.

 5. Alle Orders dienen te worden geplaatst op de door Verkoper voorgeschreven wijze. Afnemer dient gebruik te maken van standaard protocollen en voorgeschreven ICT-infrastructuur om te kunnen communiceren met (de servers) van Verkoper.

 6. Nadat Klanten een Product hebben besteld bij Afnemer, plaatst Afnemer middels de Dropship Website handmatig een Order, op grond waarvan Verkoper, nadat zij de Order heeft geaccepteerd, het door de Klant gekochte product in opdracht van Afnemer aan de Klant verzendt.

 7. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een Order (gedeeltelijk) te weigeren, zonder aansprakelijk te zijn jegens Afnemer, indien:

  1. Afnemer niet voldoet of Verkoper reden heeft om aan te nemen dat Afnemer niet zal voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen;

  2. Een Product niet (langer) op voorraad is;

  3. Er andere (redelijke) omstandigheden zijn op grond waarvan Verkoper niet gehouden kan zijn om uitvoering te geven aan een Order.

 8. Indien Verkoper een Order weigert, dan zal zij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Order Afnemer daarvan in kennis stellen. Indien Verkoper de order niet binnen zeven (7) dagen na de ontvangst daarvan heeft geweigerd, dan geldt deze in beginsel als aanvaard.

 9. Er komt pas een koopovereenkomst tot stand tussen Verkoper en Afnemer na een Order op het moment dat Verkoper heeft bevestigd door middel van de mededeling 'Afgerond' dat het Product verzendklaar staat en Verkoper daarmee de Order heeft aanvaard.

 10. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Afnemer zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn.

 11. Afnemer is gehouden om, na een verzoek daartoe van Verkoper, binnen zeven (7) dagen een prognose te verschaffen aan Verkoper van het aantal verwachte Orders, gespecificeerd per product, binnen een periode van 3 daaropvolgende maanden.

Artikel 4 - Uitvoering

 1. Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Opdracht Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 2. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde.

Artikel 5 - Prijzen/Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen vooruit te worden gedaan. Verkoper zal uitvoering geven aan de Overeenkomst nadat zij betaling heeft ontvangen. Betaling achteraf is alleen mogelijk na een aanvraag daartoe door de Afnemer en goedkeuring door Verkoper.

 2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Verkoper, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

 3. Alle prijzen van de Producten zijn in euro's, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Afnemer.

 4. De prijzen van de Producten zijn (dagelijks) aan wijziging onderhevig. De door Afnemer te betalen prijzen zijn de prijzen op het moment dat Verkoper een Order accepteert.

 5. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, dan is Verkoper gerechtigd deze kosten aan Afnemer door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Verkoper zal Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 6. Wanneer de Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is de Afnemer direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).

 7. Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 6 - Levering en vervoer

 1. Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens van de Klant en dient Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

 2. De Producten worden middels pakketpost verstuurd naar het opgegeven afleveradres van de Klant. Verkoper houdt de administratie en het bewijs (Track & Trace) bij van hetgeen per pakketpost is afgeleverd. Betwisting van ontvangst van een Product, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Afnemer indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.

 4. Indien Verkoper niet in staat is om de Producten binnen 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum te leveren, dan heeft de Afnemer, als enige middel, het recht om de bestelling te annuleren. Teneinde een bestelling te kunnen annuleren, dient de Afnemer een brief of e-mail hiertoe aan Verkoper te verzenden. De annulering is enkel geldig indien de annulering door Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de Producten verzendklaar heeft gemaakt.

 1. Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper zal de Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 2. Indien de Klant afwezig is tijdens de aflevering van Product en het Product ook niet wordt afgehaald op het postkantoor of andere aangegeven officiële afhaallocatie, dan komt het Product retour naar Afnemer. Afnemer dient vervolgens zelf hierover contact op te nemen met de Klant. De eventuele kosten voor het retourneren van het Product worden dan in rekening gebracht aan Afnemer. Afnemer mag dan naar eigen keuze: (1) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Afnemer of (2) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Afnemer komen.

 3. Het risico voor schade aan en verlies van de Producten gaat onmiddellijk over op de Afnemer na overhandiging van de Producten aan de transporteur.

 4. Pakketten worden verzonden door een door Adventure Trucks BV gekozen Transporteur.

Artikel 7 - Garantie en recht van retour

 1. Indien de Klant een Product wenst te retourneren of te ruilen, dan dient de Klant dit te retourneren aan Afnemer. Verkoper neemt op haar beurt alleen Producten retour van Afnemer, indien het Product defect is.

 2. Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de Klant. Afnemer zal een Klant nimmer doorverwijzen naar Verkoper in geval van een retournering.

 3. Indien Afnemer heeft geconstateerd dat een aan hem geretourneerd Product gebrekkig is, dan neemt Afnemer contact op met Verkoper over de afhandeling hiervan. Verkoper zal na ontvangst van het Product beoordelen of het betreffende Product gebrekkig is. Indien Verkoper oordeelt dat het Product gebrekkig is en dit te wijten is aan een oorzaak die voor rekening en risico van Verkoper komt, dan zal Verkoper een nieuw Product toezenden aan de Klant. De transportkosten voor het retourneren van het defecte Product en weer opnieuw toezenden van een nieuw Product die hiervoor gemaakt worden komen voor rekening van Afnemer. Indien Verkoper oordeelt dat het gebrek aan het Product niet voor haar rekening en risico komt, dan stelt zij Afnemer daarvan in kennis en stuurt zij het Product voor rekening en risico en op kosten van Afnemer terug aan Afnemer.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

 1. De eigendom van de Producten blijft volledig bij Verkoper totdat de Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 2. De Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Afnemer.

 3. Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

 4. Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

 5. Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

 2. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft.

 4. Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien de Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis stelt van de schade binnen 30 dagen nadat de schade is opgetreden.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur).

 2. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging

 1. Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien:

  1. de Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;

  2. er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Afnemer;

  3. de Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen;

  4. de Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging;

  5. de Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;

  6. de eigendom van de Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen;

  7. er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 2. Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Verkoper op de Afnemer direct en geheel opeisbaar.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle ontwerpen, foto's, productomschrijvingen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

 2. Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere wetgeving.

 3. De Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of de leveranciers van Verkoper in relatie tot de Producten.

Artikel 13 - Afnemergegevens, privacy en geheimhouding

 1. Verkoper zal alleen gegevens van de Afnemer diens Klanten verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Orders. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Verkoper of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. De Afnemer geeft Verkoper

onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens en staat ervoor in dat de Klanten daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven.

 1. Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Orders, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Verkoper daarvan volledig schadeloos.

 2. Verkoper is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Afnemer aan derden te verstrekken indien:

  1. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

  2. Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens de Afnemer treft;

  3. Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen;

  4. Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

 3. Verkoper en de Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien.

Artikel 14 - Overige

1. De Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Dit is geen beëdigde vertaling. Originele Nederlandse Algemene Voorwaarden zijn te lezen boven deze tekst. De originele Nederlandse tekst is altijd leidend !

Voorwaarden en bepalingen

THUIS / VOORSCHRIFTEN

Voorwaarden Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europa, Campboss 4×4 Europa, Clearview-accessoires Europa en WeatherShields Europa.

Index:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Naleving en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Verrichtingen met een langere looptijd: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachten

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden zijn van toepassing:

 Genadeperiode: De termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de levering en/of aankoop in de tijd wordt gespreid;

Duurzaam medium: elk middel dat de consument of het bedrijf dat informatie voor hem persoonlijk mogelijk maakt, opslaat op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wachttijd van de overeenkomst inzage te krijgen;

Standaardformulier: het model van het herroepingsformulier dat de ondernemer ter beschikking stelt aan de consument, die deze kan invullen indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken.

Ondernemer: de natuurlijke of legale producten en/of diensten op afstand aan de consument;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en de handelaar zich in hetzelfde gebied bevinden.

Voorwaarden: deze General voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

Handelsregister: 68308949

BTW-identificatienummer: NL857385458B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn opgenomen en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid, vóór het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

In het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden vernietigd, dan wordt de overeenkomst voortgezet en blijven deze voorwaarden van kracht en wordt de bepaling over en weer onmiddellijk vervangen door de eis dat de reikwijdte van de oorspronkelijke benaderende bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Situaties die niet onder deze voorwaarden vallen, te beoordelen 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Onzekerheden over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd "in de geest van deze voorwaarden".

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte duur of onder voorwaarden heeft, wordt dit expliciet in het aanbod vermeld.

Het aanbod is niet-bindend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer.

Alle tekeningen en specificaties in de offerte zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Foto's van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van levering;

hoe de overeenkomst zal worden bereikt en welke acties zij vereisen;

het al dan niet toepassen van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;

De uiterste datum voor het aanvaarden van het aanbod, of de uiterste datum voor het naleven van de prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het normale tarief voor het communicatiemiddel;

indien de overeenkomst na het sluiten ervan wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe deze voor de consument toegankelijk is;

de wijze waarop de consument, met het oog op het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en zo nodig kan repareren;

alle andere talen, waaronder het Nederlands, het contract kan worden gesloten;

het gedrag waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst is onderworpen aan het bepaalde in lid 4, dat is gesloten op het moment dat de consument het aanbod accepteert en voldoet aan de bijbehorende voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal de consument bij het product of de dienst de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, toezenden:

A. Het adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument een klacht kan indienen;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het herroepingsrecht van de consument kan worden uitgeoefend, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c. informatie over garanties en after sales service;

d. de details van deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 4 lid 3, tenzij de ondernemer deze informatie al voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;

e. de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

In het geval van een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

Bij aankoop van producten kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen opzeggen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument en de ondernemer aangewezen vertegenwoordiger.

Gedurende deze periode zal de consument het product en de verpakking behandelen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te beoordelen of hij het wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient daarbij gebruik te maken van het modelformulier. Wanneer de consument de wens te kennen heeft gegeven van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, dient hij het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient aan te tonen dat de goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na de in lid 2 en 3 genoemde niet bekende termijnen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Het product is niet aan de ondernemer geretourneerd, dan is de aankoop een feit.

Bij het verlenen van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij levering ter beschikking gestelde redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zullen de kosten van terugzending niet hoger zijn dan de kosten van verzending.

Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat de ondernemer het product reeds heeft terugontvangen of dat hij een sluitend bewijs van volledige terugzending kan overleggen.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

4. De ondernemer kan het in lid 2 en 3 bedoelde herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermeldt.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

a die door de handelaar zijn gecreëerd overeenkomstig de specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

d. die bederven of verouderd raken;

e. waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor individuele kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware dat de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. hygiëneproducten waarvoor de consument het zegel heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

A. Op accommodatie, vervoer, het dragen van catering of vrije tijd op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. die met uitdrukkelijke toestemming van de consument vóór het verstrijken van de termijn worden geleverd;

c. op weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde periode zijn de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

3. In afwijking van het voorgaande lid worden de zakelijke producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, tegen variabele prijzen aangeboden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele richtprijzen bij het aanbod worden vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wet- of regelgeving.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer hiermee akkoord gaat en:

A. Ze zijn het resultaat van wet- of regelgeving; of

b. de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de verhoging ingaat.

De prijzen zijn inclusief de BTW die bij de levering van producten of diensten wordt vermeld.

Alle prijzen zijn onderhevig aan druk - fouten. Voor de gevolgen van druk - en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - fouten is de handelaar niet verplicht om het product volgens de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Naleving en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of onjuist geleverde goederen dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De goederen moeten in de originele verpakking en in nieuwe staat worden teruggestuurd.

De garantie van de ondernemer voldoet aan de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

De consument heeft de door hem geleverde producten en/of de door hem bewerkte of bewerkte producten en/of gewijzigde producten door derden laten repareren;

De geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de exploitant en/of de verpakking worden verwerkt;

De gebrekkigheid wordt geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door voorschriften die de overheid heeft gemaakt of zal maken met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument met een langere leveringstermijn heeft ingestemd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle leveringsdata zijn indicatief. De consument heeft geen enkel recht op een termijn. Bij overschrijding van een termijn heeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding overeenkomstig lid 3 van dit artikel, betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de afwijzing, heeft betaald.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel te leveren. Bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden aangegeven dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en door de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Verrichtingen met een langere looptijd: duur, beëindiging en verlenging

bericht

De consument kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd, die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daarvoor geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van meer dan een maand.

De consumenten kunnen de in de voorgaande paragrafen bedoelde overeenkomsten sluiten:

zich terugtrekken en zich niet beperken tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

Annuleer ten minste op dezelfde manier als ze zijn afgesloten;

Annuleren op hetzelfde moment dat het bedrijf voor zichzelf heeft onderhandeld.

uitbreiding

Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die strekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een beperkte periode van maximaal drie maanden, aangezien consumenten tegen deze verlengde overeenkomst het einde van de verlenging kunnen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, week- en weekbladen.

Een contract met een beperkte duur van regelmatige levering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) gaat niet stilzwijgend verder en eindigt automatisch na het proef- of kennismakingsabonnement.

dure

Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 7 dagen na aanvang van de in artikel 6 lid 1 bedoelde afkoelingsperiode. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst begint de tijd te lopen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument is verplicht eventuele onjuistheden in verstrekte of gespecificeerde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de door de consument gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

De ondernemer heeft een goed bekend gemaakte klacht en behandelt de klachten in het kader van deze procedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen na ontdekking van de gebreken door de consument volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij klachten van ondernemers binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil.

Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument contact op te nemen met Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis zelf bemiddelen. Mocht er geen oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zich te laten behandelen door Strife Online Foundation klacht, de uitspraak daarvan is bindend en zowel ondernemers als consumenten zijn het eens met deze bindende uitspraak. Het voorleggen van een geschil aan de arbitragecommissie zijn kosten die door de consument aan de betreffende commissie moeten worden betaald.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer wordt geaccepteerd, worden de producten naar keuze van de ondernemer kosteloos vervangen of gerepareerd.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument wordt in deze voorwaarden alleen naar Nederlands recht verwezen. Ook als de consument in het buitenland woont.

Het CISG is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Algemene voorwaarden - Dropshipping

Deze General Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europa, Campboss 4×4 Europa, Clearview-accessoires Europa en WeatherShields Europa. gevestigd te (5271SZ)

Sint-Michielsgestel te Pleinsedijk 4, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6809849. Deze General Voorwaarden kunnen worden gedownload van de website https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

1. In deze General Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Koper: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker;

Dropshipping: het proces waarbij Verkoper een Afnemer de mogelijkheid biedt om Producten, die eigendom zijn van en in voorraad worden gehouden door Verkoper, aan te bieden en te verzenden naar de Afnemers. De Klanten kunnen dergelijke Producten bij Verkoper bestellen tegen een door Verkoper vast te stellen verkoopprijs, waarna Koper dergelijke Producten rechtstreeks van Verkoper koopt door een bestelling te plaatsen op de Dropship Website en Verkoper de Producten namens en voor rekening en risico van Koper naar de Klanten verzendt, dit alles zonder dat de Klanten zien dat de Producten afkomstig zijn van Verkoper;

Dropship Website: Website van de verkoper waarop de koper handmatig bestellingen kan plaatsen, wijzigen en annuleren. De status van een bestelling kan hier ook worden bekeken

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de Koper een Product bestelt;

Klantenservice: Klantenservice van Verkoper, bereikbaar op 06-15551782 en info@adventure-trucks.com; Bestelling: de door Koper geplaatste bestelling van een of meer Producten bij Verkoper, als gevolg van een bestelling van een Klant;

Overeenkomst: alle overeenkomsten op Dropshipping-basis tussen de Afnemer en de Verkoper, met inbegrip van alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten;

Pakbon: een ontvangstbewijs waarop het (de) geleverde Product(en) wordt (worden) vermeld. Dit ontvangstbewijs bevat geen verdere eigenschappen van de Verkoper. Dit ontvangstbewijs moet door de Koper per e-mail worden ingediend;

Partijen: Koper en Verkoper;

Producten: alle producten die de Verkoper aanbiedt op Dropshipping-basis;

Productinformatie: alle beschikbare informatie over de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikelnummers, generieke namen van Producten, merknamen, productomschrijvingen en productafbeeldingen, aanbevolen prijzen van Producten en voorraadinformatie;

Verkoper: Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe;

Algemene Voorwaarden: deze General Algemene Voorwaarden voor Dropshipping;

Websites: adventure-trucks.com /weathershields.eu/ /cut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede op alle daaruit voortvloeiende Orders en Overeenkomsten en rechtsgevolgen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

De toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Verkoper en de Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

De Verkoper heeft het recht deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden zal altijd van toepassing zijn. Een dergelijke wijziging treedt in werking veertien (14) dagen na de datum van verzending van de gewijzigde Voorwaarden aan de Klant. Indien de Klant schriftelijk bezwaar maakt binnen deze veertien

Indien de Klant binnen deze veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, blijven de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden ten aanzien van hem van toepassing.

Artikel 3 - Aanbiedingen, opdrachten, sluiting van de overeenkomst, prognose

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle aanbiedingen en offertes blijven 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper zijn aanbod of offerte baseert.

Verkoper kan in redelijkheid niet verantwoordelijk worden gehouden voor kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Indien de door Verkoper opgegeven prijs onjuist is en meer dan 10% afwijkt van de voorgenomen prijs, kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden, waarna het reeds door Koper betaalde bedrag door Verkoper zal worden gerestitueerd. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding.

Alle Bestellingen dienen op de door Verkoper voorgeschreven wijze te worden geplaatst. Klant dient gebruik te maken van standaard protocollen en voorgeschreven ICT infrastructuur om te communiceren met (de servers) van Verkoper.

Nadat Afnemers een Product bij Afnemer hebben besteld, plaatst Afnemer handmatig een Bestelling via de Dropship Website, op grond waarvan Verkoper, na aanvaarding van de Bestelling, het door Afnemer gekochte product namens Afnemer aan Afnemer verzendt.

Verkoper is te allen tijde gerechtigd een Bestelling (gedeeltelijk) te weigeren, zonder aansprakelijk te zijn jegens Koper, indien:

Koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet of Verkoper reden heeft aan te nemen dat Koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal voldoen;

Een product is niet of niet meer in voorraad;

Er zijn andere (redelijke) omstandigheden op grond waarvan de Verkoper niet verplicht kan worden een Bestelling uit te voeren.

Indien de Verkoper een Bestelling weigert, zal hij de Koper binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Bestelling hiervan op de hoogte brengen. Indien de Verkoper de Bestelling niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst heeft geweigerd, wordt deze geacht in beginsel te zijn aanvaard.

Een koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper komt pas tot stand nadat een Bestelling is geplaatst op het moment dat de Verkoper door middel van de mededeling "Voltooid" heeft bevestigd dat het Product gereed is voor verzending en de Verkoper aldus de Bestelling heeft aanvaard.

Verkoper is te allen tijde gerechtigd een Bestelling (gedeeltelijk) te weigeren zonder nadere uitleg en zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of vermoeden heeft dat Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen en/of de Producten niet beschikbaar zijn.

De Koper is verplicht, na een daartoe strekkend verzoek van de Verkoper, de Verkoper binnen zeven (7) dagen een prognose te geven van het aantal te verwachten Bestellingen, gespecificeerd per Product, binnen een periode van 3 opeenvolgende maanden.

Artikel 4 - Uitvoering

Verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Order Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

Verkoper heeft te allen tijde het recht derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

De Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien dit noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de derde partij.

Artikel 5 - Prijzen/Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen vooraf. Verkoper zal de Overeenkomst uitvoeren nadat hij de betaling heeft ontvangen. Betaling achteraf is slechts mogelijk na een daartoe strekkend verzoek van Koper en goedkeuring door Verkoper.

Verkoper is te allen tijde gerechtigd, niettegenstaande eerder gemaakte betalingsafspraken, volledige of gedeeltelijke betaling te verlangen of vervangende zekerheid te verlangen met betrekking tot de levering van Producten op een door Verkoper te bepalen tijdstip en wijze, alsmede al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat hij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Alle prijzen van de Producten zijn in euro's, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Klant.

De prijzen van de Producten zijn (dagelijks) aan wijziging onderhevig. De door de Koper te betalen prijzen zijn de prijzen op het ogenblik van de aanvaarding van een Bestelling door de Verkoper.

Indien ten gevolge van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, of indien na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ten gevolge waarvan de kostprijs van de door Verkoper te verrichten diensten wordt verhoogd, is Verkoper gerechtigd deze kosten aan Koper door te berekenen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Verkoper zal Koper hiervan onverwijld in kennis stellen.

Indien Koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is hij direct in verzuim en is hij, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand. Koper is aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al hetgeen Koper aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftig Euro).

Verkoper is gerechtigd betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en vervolgens op de hoofdsom.

Artikel 6 - Levering en vervoer

Koper staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens van de Klant en dient Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

De Producten zullen per pakketpost worden verzonden naar het door de Klant opgegeven afleveradres. De Verkoper zal een administratie en bewijsmateriaal (Track & Trace) bijhouden van hetgeen per pakketpost is afgeleverd. Betwisting van de ontvangst van een Product ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden alle leveringstermijnen slechts bij benadering en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Verkoper zal zich inspannen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens Koper indien de overeengekomen datum niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van Verkoper liggen, zoals vertragingen door transportbedrijven of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.

Indien de Verkoper niet in staat is de Producten te leveren binnen 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum, heeft de Koper het exclusieve recht om de bestelling te annuleren. Om een bestelling te annuleren, dient de Koper een brief of e-mail van deze strekking naar Verkoper te sturen. De annulering is alleen geldig indien deze door Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de Producten voor verzending gereed heeft gemaakt.

Indien niet alle bestelde Producten in voorraad zijn, heeft de Verkoper het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren en gedeeltelijke verzendingskosten aan te rekenen. De Verkoper zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Indien de Klant afwezig is tijdens de levering van het Product en het Product ook niet wordt afgehaald op het postkantoor of een andere aangegeven officiële afhaallocatie, zal het Product worden teruggestuurd naar de Klant. De Klant dient dan zelf contact op te nemen. Eventuele kosten voor het terugzenden van het Product zullen dan aan de Klant in rekening worden gebracht. De Klant kan dan naar eigen goeddunken (1) de Producten voor rekening en risico van de Afnemer opslaan of (2) de Producten opnieuw ter aflevering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Afnemer zijn.

Het risico van beschadiging en verlies van de Producten gaat over op de Klant onmiddellijk bij de overhandiging van de Producten aan de vervoerder.

Pakketten worden verzonden door een vervoerder gekozen door Adventure Trucks BV.

Artikel 7 - Waarborg en recht op terugkeer

Indien de Klant een Product wenst terug te zenden of om te ruilen, dient de Klant dit aan de Koper terug te zenden. Verkoper neemt op haar beurt alleen Producten van Koper terug als het Product gebrekkig is.

In geval van retourzending zal de Koper contact onderhouden met de Klant. De Koper zal een Klant in geval van retournering nimmer doorverwijzen naar de Verkoper.

Indien Koper heeft vastgesteld dat een aan hem geretourneerd Product gebrekkig is, dient Koper met Verkoper contact op te nemen over de afhandeling daarvan. Verkoper zal na ontvangst van het Product beoordelen of het betreffende Product gebrekkig is. Indien Verkoper oordeelt dat het Product gebrekkig is en dit te wijten is aan een oorzaak die voor rekening en risico van Verkoper komt, zal Verkoper een nieuw Product aan de Klant toezenden. De transportkosten voor het terugzenden van het defecte Produkt en het opnieuw verzenden van een nieuw Produkt die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Klant. Indien Verkoper oordeelt dat het gebrek aan het Product niet voor haar rekening en risico komt, zal zij Koper hiervan op de hoogte stellen en het Product voor rekening en risico van Koper aan Koper retourneren.

Artikel 8 - Voorbehoud van eigendoms- en zekerheidsrechten

De eigendom van de Producten blijft volledig bij de Verkoper tot de Koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De Koper is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten te verkopen, te verhuren, te vervreemden, te verpanden of op enigerlei wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten op de Koper is overgegaan.

Zolang de eigendom niet is overgedragen, is de Afnemer verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de Producten tegen beschadiging te beschermen. Indien derden beslag leggen of dreigen te leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht de Verkoper onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Indien de Verkoper niet in staat is zijn eigendomsrechten uit te oefenen, is de Koper aansprakelijk voor de door de Verkoper geleden schade.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, aanspraken van derden jegens Koper en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op grond van de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekeringsmaatschappij een hoger bedrag uitkeert.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en hem een redelijke termijn geeft om alsnog na te komen.

Verkoper is alleen aansprakelijk indien Koper Verkoper binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk in kennis stelt van de schade.

Artikel 10 - Overmacht

De Verkoper is niet gehouden zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen indien hij daartoe niet in staat is ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn macht liggen (overmacht).

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan stakingen, niet-, niet volledige en/of vertraagde leveringen door leveranciers, oorlog en oorlogsdreiging, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging tijdens transport, brand, diefstal, storingen in de levering van energie.

Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging

Verkoper is gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding of kosten gehouden te zijn, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of voortijdig te beëindigen indien

de Klant zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;

er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Klant;

de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is aan te vragen;

de cliënt niet langer vrijelijk over zijn (liquide) activa kan beschikken, bijvoorbeeld door beslaglegging;

de Klant is ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;

de eigendom van de Klant wordt overgedragen aan een derde partij of de derde partij enige zeggenschap heeft verkregen;

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door de Verkoper in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de hierboven genoemde gevallen zich voordoen, zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Clausule 12 - Intellectuele-eigendomsrechten

Alle ontwerpen, foto's, productbeschrijvingen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet worden gereproduceerd of aan derden worden overgedragen of uitgeleend zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor krachtens de Auteurswet of andere wetgeving.

De Koper garandeert dat hij geen inbreuk zal plegen op de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper of de leveranciers van de Verkoper met betrekking tot de Producten.

Artikel 13 - Gegevens van de koper, persoonlijke levenssfeer en geheimhouding

De Verkoper zal enkel gegevens verzamelen van de Klanten van de Koper in de mate die nodig is voor de uitvoering van de Bestellingen. De gegevens zullen, voor zover wettelijk toegestaan, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van de Verkoper of aan haar gelieerde ondernemingen of derden en zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering. De Koper geeft aan de Verkoper

Verkoper voor het gebruik en de opslag van zijn (persoons)gegevens en staat er voor in dat de Klanten ook hun toestemming hebben gegeven.

Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Bestellingen, of tegen aanspraken van derden, al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins, en vrijwaart Verkoper ter zake volledig.

Verkoper is gerechtigd de (persoons)gegevens van Koper aan derden te verstrekken indien

dit noodzakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

Verkoper neemt (incasso)maatregelen tegen de Klant door derden;

Verkoper wil een kredietrapport laten opmaken;

Verkoper is hiertoe verplicht door wet of regelgeving.

Verkoper en Koper verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die zij in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst van elkaar ontvangen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daarna.

Artikel 14 - Andere

1. Koper is niet gerechtigd enig uit de Overeenkomst voortvloeiend recht aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Koper geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de uit de Overeenkomsten voortvloeiende rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

Deze voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en regelingen tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht.

Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.