General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Adventure Trucks BV, ho. Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe und WeatherShields Europe.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten im Zusammenhang mit der Bewässerung

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 - Anvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modellformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: ein übergeordnetes System, das in der Leitung eines vom Hersteller organisierten Systems zur Verfolgung von Produkten und/oder Diensten auf dem Bildschirm installiert ist und in das eine oder mehrere Techniken zur Kommunikation auf dem Bildschirm integriert sind;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

KvK: 68308949

BTW-Nr.: NL857385458B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Wenn das Gerät im Standby-Modus betrieben wird, wird die Funktion des Geräts auf das Gerät übertragen. Wenn diese Funktion nicht moglich ist, muss bei der Installation der überflüssigen Komponenten darauf geachtet werden, dass die anderen Komponenten des Geräts eingebaut sind und das Gerät so teuer ist, dass es nicht verwendet werden kann.

 3. Wenn das Gerät elektronisch betrieben wird, kann unter Beachtung des vorstehenden Deckels und unter der Bedingung, dass das Gerät elektronisch betrieben wird, der Inhalt dieser allgemeinen Betriebsanleitung auf eine bestimmte Art und Weise so geändert werden, dass er von dem Gerät auf eine bestimmte Art und Weise auf einen anderen Geber übertragen werden kann. Wenn dieser Hinweis nicht mangelhaft ist, muss bei der Überprüfung des Geräts darauf geachtet werden, dass das Gerät auf elektronischem Weg erkannt werden kann und dass die Kosten für das Gerät auf elektronischem Weg oder auf einem anderen Weg erstattet werden müssen.

 4. Für den Fall, dass neben diesen algemene voorwaarden auch spezifische Produkt- oder Dienstvorrichtungen für den Toepassing verwendet werden, ist der zweite und letzte Deckel des übergeordneten Toepassings und kann das Gerät im Falle von tegenstrijdige algemene voorwaarden auf die Toepasselijke Bepaling, die für ihn am besten geeignet ist, aufgesetzt werden.

 5. Wenn eine oder mehrere der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht eingehalten werden, werden sie aufgehoben oder vernichtet, dann wird die Übereenkomst und diese Garantie für die überige in stand und zal de betreffende Garantie in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die nicht in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 7. Die Zustimmung zur Verwendung von einem oder mehreren Bepalingen unserer Waren wird 'naar de geest' von diesen allgemeinen Waren erteilt.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Wenn ein Gerät eine bestimmte Geldsumme enthält, wird diese nicht in das Gerät übertragen.

 2. Die Wohnung ist sehr hellhörig. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Das Handbuch enthält eine vollständige und aussagekräftige Beschreibung der angebotenen Produkte und / oder Dienste. Die Beschriftung ist sehr detailliert, um eine gute Zuordnung des Produkts zum Kunden zu ermöglichen. Wenn der Kunde die Produkte verwendet, ist dies ein wichtiger Hinweis auf die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle Angaben, Spezifikationen und Hinweise in der Betriebsanleitung sind unverbindlich und dürfen nicht zum Schutz oder zur Bindung der Betriebsanleitung herangezogen werden.

 5. Die Ablagerungen an den Produkten sind eine unbedenkliche Abnutzung der angebotenen Produkte. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Das Dokument enthält wichtige Informationen, die für das Dokument wichtig sind, wie die Rechte und Pflichten, die mit der Annahme des Dokuments verbunden sind. Dit betreft in het bijzonder:

 7. de prijs inclusief belastingen;

 8. de eventuele costs van verzending;

 9. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 10. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 11. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 12. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 13. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 14. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 15. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens can controleren en indien gewenst herstellen;

 16. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 17. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 18. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Der Overeenkomst komt, unter Beibehaltung der in Deckel 4 angegebenen Daten, zum Zeitpunkt der Bestätigung des Dokuments und der Ablehnung durch die dazumaligen Behörden zu stehen.

 2. Wenn das Gerät das Gerät elektronisch ausschaltet, muss der Bediener die Ausschaltung des Geräts auf elektronischem Wege bestätigen. Wenn die Übertragung dieser Übertragung nicht von der Gegenstelle bestätigt wird, kann das Gerät die Übertragungskommunikation einschalten.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Der Benutzer kann sich - innerhalb eines wetterabhängigen Kaders - auf den höchsten Punkt stellen, von dem aus das Dokument an seine Betalingsverpflichtungen angepasst werden kann, und zwar auch unter Ausschluss aller Faktoren, die für die Verabschiedung der Übereinkunft von Bedeutung sind. Wenn der Verkäufer im Rahmen dieser Untersuchung gute Gründe hat, die Übereinkunft nicht zu akzeptieren, ist er berechtigt, einen Verkauf oder eine Abtretung zu verweigern oder eine andere Art der Abtretung zu verbinden.

 5. Der Verkäufer muss nach dem Produkt oder dem Dienst an dem Dokument die folgenden Informationen schriftlich oder auf eine andere Art und Weise mitteilen, dass diese Informationen von dem Dokument auf eine andere Art und Weise veröffentlicht werden können, und zwar in folgenden Fällen: a. den Hinweis auf das Vorhandensein von Mängeln, wenn das Dokument mit Klammern versehen werden kann; b. die Art und Weise, wie das Dokument mit dem Herbstrecht in Einklang gebracht werden kann, um das Herbstrecht nicht zu verletzen; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 7. Jede Überschreitung der zulässigen Höchstwerte wird durch die Betriebsanleitung für die entsprechenden Produkte angezeigt.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Beim Kauf von Produkten hat der Kunde das Recht, das Produkt innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf zu reparieren. Diese Bedenktermine gelten ab dem Tag, an dem das Produkt an das Gerät oder eine Tür des Geräts angeschlossen und an den Kunden übermittelt wird.

 2. Während des Betriebs muss der Kunde das Produkt und die Verpackung gut kennenlernen. Er darf das Produkt nur in den Partner einpacken oder für andere Personen verwenden, die das Produkt nicht benötigen, um es zu bestellen oder zu pflegen. Wenn der Kunde sein Hausrecht in Anspruch nimmt, muss er das Produkt mit allen geforderten Unterlagen und - falls dies nicht möglich ist - im Originalzustand und in der Verpackung an den Kunden zurücksenden, wobei er die vom Kunden verlangten Anweisungen befolgen muss.

 3. Wenn das Gerät das Herrichtungsrecht nicht einhält, muss es innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf des Produkts beim Hersteller gekündigt werden. Das Einrichten des Geräts dient dazu, das Gerät mit dem Modell zu verbinden. Wenn das Gerät nicht mit dem Hersteller verbunden ist, muss der Kunde das Produkt innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung reparieren. Das Dokument dient dazu, zu bewijzen, dass die geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Wenn der Klient nach dem Öffnen der in den Deckeln 2 und 3 angegebenen Bedingungen nicht bereit ist, sein Hausrecht zu verletzen bzw. das Produkt nicht an den Hersteller zu liefern, ist der Kauf nicht möglich.

Bij levering van diensten:

 1. Bei der Nutzung von Diensten hat der Kunde das Recht, die Übereinkunft nach Ablauf von mindestens 14 Tagen, d.h. ab dem Tag, an dem die Übereinkunft aufgehoben wird, zu ändern.

 2. Um das Herrichtungsrecht zu nutzen, muss das Gerät an die Tür des Bedieners bei der Inbetriebnahme und/oder nach dem Aushebeln der Maschine auf die vorgeschriebenen Anweisungen für die Wartung und Instandhaltung ausgerichtet werden.

Artikel 7 - Kosten im Zusammenhang mit der Bewässerung

 1. Wenn das Gerät das Herbstrecht beansprucht, sind die höchsten Kosten für die Wartung zu zahlen.

 2. Wenn das Gerät einen Fehler aufweist, muss der Hersteller diesen Fehler innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf beheben. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Produkt von der Web-Seite aus nicht vollständig bearbeitet werden kann, oder dass es nicht vollständig bearbeitet werden kann.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Der Kunde kann das Herbstrecht des Dokuments für Produkte nutzen, die in den Abschnitten 2 und 3 aufgeführt sind. Das Herabsetzen des Herabsetzungsrechts gilt erst dann, wenn der Bediener dies im Gerät, jedoch rechtzeitig für das Herabsetzen des Überlastungsschutzes, gemeldet hat.

 2. Die Anwendung des Herbstrechtes ist nicht zulässig für Produkte: a. die von dem Kunden auf den Markt gebracht werden, ohne dass die Spezifikation des Dokuments beachtet wird; b. die von dem Kunden als Eigentum erworben werden; c. die von dem Kunden nicht gekauft werden können; d. die von dem Kunden nicht bedient oder veräußert werden können; e. wan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computer software waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3. Die Anwendung des Herbstrechtes ist nicht erforderlich für Dienste, die: a. Logies, Vervoer, Restaurantbedrijf oder Vrijetijdsbesteding zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum verrichten; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begun voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.    

Artikel 9 – De prijs

 1. Während der in der Anleitung angegebenen Geldsumme wurden die Preise der angebotenen Produkte und / oder Dienste nicht erhöht, unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen als Folge von Änderungen in den Geschäftsbedingungen.

 2. Im Anschluss an den vorigen Abschnitt kann der Anbieter Produkte oder Dienstleistungen, bei denen die Preise an den Finanzmarkt gebunden sind und in die der Anbieter nicht investiert hat, mit variablen Preisen anbieten. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeldet.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. Die in den Produkten und Diensten enthaltenen Preise sind übrigens inbegriffen.

 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Der Hersteller haftet dafür, dass die Produkte und / oder Dienste den Anforderungen des Produkts, den im Handbuch angegebenen Spezifikationen, den gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung und / oder den Vorschriften für Überhitzungen entsprechen. Bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte muss der Benutzer darauf achten, dass das Produkt nicht für andere als die normale Verwendung bestimmt ist.

 2. Eine vom Hersteller, Fabrikanten oder Importeur verstreute Garantie gilt nicht für die Rechte und Pflichten, die das Gerät aufgrund der Übereinkunft mit dem Hersteller erfüllen kann.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Die Produkte müssen in der ursprünglichen Verpackung und im neuen Zustand verpackt werden.

 4. Die Garantie des Herstellers ist mit der Herstellergarantie übereinstimmend. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die ordnungsgemäße Lieferung der Produkte für die individuelle Nutzung durch den Kunden, aber auch nicht für eventuelle Beratungen bei der Nutzung oder Nutzung der Produkte.

 5. De garantie geldt niet indien:

 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 7. Die geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 8. Das Gerät ist nicht für die Verwendung mit anderen Geräten geeignet, die die Überhitzung verursachen oder die die Eignung der verwendeten Materialien beeinträchtigen können.  

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Der Betreiber hat die größte Sorgfaltspflicht in acht Fällen, nämlich bei der Bestellung von Produkten und bei der Beauftragung von Diensten.

 2. Als place van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Das Risiko der Beschädigung und/oder des Fehlens von Produkten besteht für den Anwender bis zum Zeitpunkt der Beschriftung des Geräts oder eines anderen Geräts, das vom Anwender als veraltet bezeichnet wird.  

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Das Gerät kann ein übergeordnetes Gerät sein, das für eine bestimmte Zeitspanne installiert wird und das auf das geregelte Anschließen von Produkten (z. B. Strom) oder Diensten ausgerichtet ist, sowie auf alle Zeitspannen, in denen die übergeordneten Betriebsregeln und ein Betriebsmodus von maximal zehn Jahren gelten.

 2. Das Gerät kann ein übergeordnetes Gerät sein, das für eine bestimmte Zeitspanne ausgelegt ist und das auf das geregelte Auswechseln von Produkten (z. B. elektrische Geräte) oder Diensten ausgerichtet ist, und zwar für jede Zeitspanne, in der das Gerät unter Berücksichtigung der übergeordneten Betriebsregeln und eines Betriebszeitraums von höchstens zehn Jahren betrieben wird.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze as zij door hem zijn aangegaan;

 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn as de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlening

 1. Ein Overeenkomst, der für eine längere Zeitspanne ausgelegt ist und auf das geregelte Anschließen von Produkten (auch elektrisch) oder Diensten abzielt, darf nicht für eine längere Zeitspanne gesperrt oder vernichtet werden.

 2. Im Anschluss an den vorigen Deckel kann ein Overeenkomst, der für eine begrenzte Zeitspanne gilt und der auf das geregelte Auslegen von Tages-, Nachrichten- und Wochenblättern sowie stilvollen Zeitschriften abzielt, für eine begrenzte Zeitspanne von maximal drei Monaten verlinkt werden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te all tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur

 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.  

Artikel 13 – Betaling

 1. Wenn kein anderes Gerät verwendet wird, müssen die vom Gerät verschuldeten Schäden innerhalb von 7 Tagen nach dem Eintreffen der Bedenktermine, wie in Artikel 6 Absatz 1 beschrieben, behoben werden. Im Falle einer Überschreitung bis zur Beendigung eines Dienstes muss dieser Terminus beachtet werden, sobald das Gerät die Überschreitung bestätigt hat.

 2. Das Gerät ist so konstruiert, dass es sich bei den verstreuten oder vermeldeten Daten auf dem Bildschirm des Anwenders meldet.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Beim Hersteller werden die ersten Klienten innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem Einschaltdatum abgefertigt. Wenn eine Klageschrift einen längeren Zeitraum übersteigt, wird sie vom Hersteller innerhalb von 14 Tagen mit einem Bericht über die Inbetriebnahme und einem Hinweis darauf, dass das Gerät einen längeren Zeitraum übersteigt, versehen.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Klachten, die nicht in einem anderen Zusammenhang stehen, können von der Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wenn das Dokument nicht für eine Operation benötigt wird, muss es von der Stiftung GeschilOnline behandelt werden, der Antrag ist bindend, und sowohl die Benutzer als auch das Dokument müssen diesen bindenden Antrag erfüllen. Bei der Übertragung eines Geschenks an die zuständige Kommission werden die Kosten, die durch das Dokument verursacht werden, an die betreffende Kommission weitergeleitet.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Wenn ein Fehler von Seiten des Kunden behoben wird, muss der Kunde den Fehler selbst beheben oder die geänderten Produkte kostenlos reparieren.  

Artikel 15 – Geschillen

 1. Bei Überschneidungen zwischen dem Benutzer und dem Dokument, das diese allgemeinen Bedingungen erfüllt, gilt das niederländische Recht als verbindlich. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Anvullende of afwijkende bepalingen

Andere als die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Bezeichnungen dürfen nicht mit dem Inhalt des Dokuments übereinstimmen und müssen schriftlich festgelegt werden, auch wenn sie durch das Dokument auf eine andere Art und Weise geändert werden können, als wenn sie auf eine andere Art und Weise festgelegt wurden.


Algemene Voorwaarden Drop-shipping 

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europa, Campboss 4×4 Europa, Clearview Zubehör Europa und WeatherShields Europa. gevestigd te (5271SZ)

Sint-Michielsgestel aan de Pleinsedijk 4, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6809849. Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op de website https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 - Definitionen

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker;

Dropshipping: der Vorgang, bei dem der Verkäufer einem Händler die Möglichkeit gibt, Produkte, die in Eigenregie des Verkäufers hergestellt wurden, an die Kunden zu liefern und zu versenden. Die Klienten können diese Produkte bei Afnemer bestellen, ohne dass Afnemer ein Angebot abgeben muss, wenn Afnemer die Produkte über einen Verkauf auf der Dropship-Website direkt an den Verkäufer verkauft und der Verkäufer die Produkte im Auftrag und für das Risiko von Afnemer an die Klienten weitergibt, so dass die Klienten wissen, dass die Produkte des Verkäufers fehlerhaft sind;

Dropship Website: de website van Verkoper waarop Afnemer handmatig bestellingen kan plaatsen, wijzigen en annuleren. Hier kann auch der Status einer Bestellung abgefragt werden;

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product bestelt bij Afnemer;

Klantenenservice: Klantenservice van Verkoper, bereikbaar op 06-15551782 en info@adventure-trucks.com; Order: de door Afnemer geplaatste bestelling van één of meerdere Producten bij Verkoper, als gevolg van een bestelling van een Klant;

Overeenkomst: alle overeenkomsten op basis van Dropshipping tussen de Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten;

Pakbon: ein Bon, bei dem das/die geleverde(n) Produkt(e) vermeldet wurden. Dieser Gutschein wird vom Verkäufer nicht anerkannt. Dieser Gutschein kann per E-Mail an Afnemer geschickt werden;

Partijen: Afnemer en Verkoper;

Producten: alle producten die Verkoper op basis van Dropshipping aanbiedt;

Produktinformation: alle beschreibbaren Informationen über die Produkte, aber nicht nur diese, wie z.B. Artikelnummern, allgemeine Produktnamen, Merknamen, Produktbeschreibungen und Produktfotos, Produktbeschreibungen und andere Informationen über die Produkte;

Verkoper: Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe;

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor Dropshipping;

Websites: adventure-trucks.com /weathershields.eu/ / kut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

Alle Definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Diese Bedingungen gelten für alle Angebote und Verpflichtungen des Verkäufers, sowie für alle Bestellungen und Aufträge und sind rechtsverbindlich für alle Parteien, die sich nicht an die Vereinbarung halten.

 2. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Wenn ein Teil des Vertrages unwirksam ist, müssen die anderen Teile des Vertrages vollständig gekündigt werden und der Verkäufer und der Verkäufer müssen die anderen Teile unter Umgehung des unwirksamen Teils des Vertrages zurücknehmen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 4. Der Verkäufer ist zu allen Zeiten berechtigt, diese Voorwaarden zu verwenden. Die jüngste Version der Warnung ist bereits abgelaufen. Die letzte gültige Version ist nach 14 Tagen ab dem Datum der Übergabe an den Benutzer der zugewiesenen Waage nicht mehr gültig. Indien de Afnemer within deze

veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming overeenkomst, forecast

 1. Alle Leistungen und Angebote des Verkäufers sind nicht bindend und nicht verpflichtend, es sei denn, sie wurden anders vereinbart.

 2. Alle Leistungen und Angebote gelten für 30 Tage, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

 3. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offerte baseert.

 4. Der Verkäufer kann keine Rückerstattungsansprüche an den Verkäufer und / oder an die in den Anmeldungen, Angeboten und Ausschreibungen genannten Personen stellen. Wenn der von dem Verkäufer geforderte Preis nicht ausreichend ist und der Preis höher als 10% ist, kann der Verkäufer den Zuschlag erteilen, wenn der von dem Verkäufer geforderte Betrag nicht erreicht wird. Im Falle der Bindung des Overeenkomsts auf der Grundlage des Binders ist der Verkäufer in einer anderen Zeitspanne als der des Binders für den Schaden verantwortlich.

 5. Alle Aufträge werden auf der von Verkoper bereitgestellten Website platziert. Afnemer dient der Nutzung von Standardprotokollen und einer modernen ICT-Infrastruktur, um mit den Servern des Verkäufers kommunizieren zu können.

 6. Wenn Klienten ein Produkt bei Afnemer bestellt haben, platziert Afnemer auf der Dropship-Website eine Bestellung, auf der der Verkäufer, nachdem er die Bestellung angenommen hat, das vom Klienten gekochte Produkt im Auftrag von Afnemer an den Klienten versendet.

 7. Der Verkäufer ist zu allen Zeiten berechtigt, einen Auftrag (gedeeltelijk) zu verweigern, der nicht an Afnemer, sondern an andere Personen gerichtet ist:

  1. Afnemer niet voldoet of Verkoper red heeft om aan te nemen dat Afnemer niet zal voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen;

  2. Een Product niet (langer) op voorraad is;

  3. Es gibt noch andere (andere) Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Verkäufer nicht an einen Auftrag gebunden ist.

 8. Indien Verkoper een Order weigert, dan zal zij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Order Afnemer daarvan in kennis stellen. Indien Verkoper de order niet binnen zeven (7) dagen na de ontvangst daarvan heeft geweigerd, dan geldt deze in beginsel als aanvaard.

 9. Er komt pas een koopovereenkomst tot stand tussen Verkoper en Afnemer na een Order op het moment dat Verkoper heeft bevestigd door middel van de mededeling 'Afgerond' dat het Product verzendklaar staat en Verkoper daarmee de Order heeft aanvaard.

 10. Der Verkäufer ist zu jeder Zeit berechtigt, einen Verkauf mit einem anderen Verkaufspreis (gedeeltelijk) zu verweigern und ihn für einen anderen Käufer zu verweigern, unter der Bedingung, dass der Verkäufer eine Zusicherung oder einen Vorbehalt macht, dass der Verkäufer sich nicht an seine Verpflichtungen hält und die Produkte nicht beschikkbar sind.

 11. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von sieben (7) Tagen eine Prognose über die Anzahl der verwalteten Aufträge pro Produkt innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Monaten an den Verkäufer erstellt werden soll.

Artikel 4 - Uitvoering

 1. Verkoper zal zich naar best vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Arbeitsabläufe des Verkäufers werden auf der Grundlage einer Inspektionsvereinbarung festgelegt, wobei der Verkäufer ein Ergebnis in der schriftlichen Vereinbarung festlegt und das betreffende Ergebnis unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen festlegt.

 2. Der Verkäufer ist verpflichtet, das Recht zu wahren, um das Werk in den Verkehr zu bringen, wenn eine angemessene Nutzung des Werks dies erfordert. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper ist nicht für eine bestimmte Art von Schade geeignet, die durch die andere Art von Schade ausgelöst wird.

Artikel 5 - Prijzen/Betalingen

 1. Wenn Sie eine andere Lösung wählen, werden alle Betätigungen gelöscht. Der Verkäufer kann sich an den Overeenkomst wenden, wenn er die Betätigung aufheben möchte. Die Betätigung ist nur durch einen Antrag des Verkäufers und durch die Bearbeitung durch den Verkäufer möglich.

 2. Der Verkäufer ist zu allen Zeiten berechtigt, unter Berücksichtigung eventueller anderer gemaachter Betalingsafspraken, gehele oder gedeeltelijke Betaling zu betreiben oder vervangende Zekerheid zu verlangen, um die Hebelung von Produkten auf einen bestimmten Zeitpunkt und auf eine bestimmte Art und Weise unter der Verantwortung des Verkäufers zu gewährleisten, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

 3. Alle preijzen van de Producten zijn in euro's, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, sowiemede export- en importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Afnemer.

 4. Die Preise für die Produkte sind ab dem Zeitpunkt, an dem der Verkäufer eine Bestellung annimmt, unveränderlich. Die Preise, die von Afnemer festgelegt werden, sind die Preise in dem Moment, in dem der Verkäufer eine Bestellung annimmt.

 5. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, dann ist der Verkäufer berechtigt, diese Kosten an Afnemer zu zahlen, auch wenn der Preis zu hoch ist. Der Verkäufer kann Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 6. Wanneer de Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is de Afnemer direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).

 7. Der Verkäufer hat das Recht, die Kosten, die verschuldete Rente und den Verdienst zu begrenzen.

Artikel 6 - Levering en transport

 1. Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens van de Klant en dient Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

 2. Die Produkte werden per Paketpost an den zuständigen Kunden versandt. Der Verkäufer übernimmt die Verwaltung und die Nachverfolgung (Track & Trace) der Produkte per Paketpost ist nicht möglich. Bei der Lieferung eines Produkts ist Afnemer nicht an seine Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer gebunden.

 3. Wenn das Produkt schriftlich überarbeitet wurde, sind alle Daten nicht mehr verfügbar und können daher nicht mehr geändert werden. Der Verkäufer kann sein Bestes tun, um die Produkte aus den überprüften Daten zu entfernen, aber es ist für den Verkäufer nicht möglich, die überprüften Daten als Folge von Änderungen, die durch den Verkäufer veranlasst wurden, zu behalten, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die durch den Vertrag verursacht werden.

 4. Wenn der Verkäufer nicht in der Lage ist, die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem überprüften Verkaufsdatum zu verkaufen, hat der Verkäufer das Recht, den Verkauf zu annullieren. Wenn ein Verkauf annulliert werden soll, muss der Verkäufer ein Schreiben oder eine E-Mail an den Verkäufer senden. Die Annullierung ist kostenlos, wenn die Annullierung durch den Verkäufer veranlasst wurde und der Verkäufer die Produkte verzögert hat.

 1. Wenn nicht alle gelieferten Produkte auf dem Markt sind, ist der Verkäufer berechtigt, die geläufigen Hebel zu betätigen und die geläufigen Verzugszinsen zu begrenzen. Verkoper zal de Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 2. Wenn der Kunde nach der Übergabe des Produkts unzufrieden ist und das Produkt auch nicht in der Poststelle oder einem anderen offiziellen Lagerraum aufbewahrt wird, wird das Produkt an Afnemer zurückgesandt. Afnemer dient vervolgens zelf hierover contact op te nemen met de Klant. Die eventuellen Kosten für die Rücksendung des Produkts werden dann an Afnemer überwiesen. Afnemer mag dan naar eigen keuze: (1) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Afnemer of (2) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra cost voor rekening van de Afnemer komen.

 3. Das Risiko der Beschädigung und des Verlusts der Produkte wird durch die Übergabe der Produkte an den Transporteur auf dem Gerät nicht beeinträchtigt.

 4. Pakketten wurden verzonden door een door Adventure Trucks BV gekozen Transporteur.

Artikel 7 - Garantie und Rückgaberecht

 1. Wenn der Kunde ein Produkt nicht zurückgeben oder ruinieren kann, muss er es an Afnemer zurückgeben. Der Verkäufer muss alle Produkte von Afnemer zurücksenden, wenn das Produkt defekt ist.

 2. Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de Klant. Afnemer zal een Klant nimmer doorverwijzen naar Verkoper in geval van een retournering.

 3. Wenn Afnemer festgestellt hat, dass ein von ihm geliefertes Produkt fehlerhaft ist, muss Afnemer mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen, um den Handel hier zu regeln. Der Verkäufer darf das Produkt nicht weiterverkaufen oder das betreffende Produkt verkaufen. Wenn der Verkäufer feststellt, dass das Produkt fehlerhaft ist und es an ein anderes Unternehmen geliefert werden soll, das die Verantwortung und das Risiko des Verkäufers trägt, kann der Verkäufer ein neues Produkt an den Kunden liefern. Die Transportkosten für die Rücksendung des defekten Produkts und die Kosten für die Rücksendung eines neuen Produkts, das hiervon betroffen ist, gelten für die Rückerstattung von Afnemer. Wenn der Verkäufer der Meinung ist, dass das Produkt nicht für die Rückgabe und das Risiko geeignet ist, wird er Afnemer daraufhin in Kenntnis setzen und das Produkt für die Rückgabe und das Risiko sowie auf Kosten von Afnemer an Afnemer zurückgeben.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

 1. Die Eigenart der Produkte wird vom Verkäufer vollständig übernommen, wenn der Verkäufer sich vollständig an seine Verpflich-tungen hält.

 2. Das Afnemer ist nicht berechtigt, die auf dem Afnemer gekauften Produkte zu vervielfältigen, zu verstecken, zu verbieten, zu vervielfältigen, zu verbieten oder auf andere Weise zu bearbeiten oder zu verwenden, wenn die vollständige Eigenständigkeit der Produkte auf dem Afnemer überholt ist.

 3. Zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung ist der Verkäufer verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Produkte zu beschaffen und zu schützen. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

 4. Für die Zeit, in der der Verkäufer die in diesem Artikel genannten eigenen Rechte ausüben will, muss der Verkäufer eine neue, nicht übertragbare Vereinbarung mit dem Verkäufer treffen, um alle Orte zu betreten, an denen die eigenen Rechte des Verkäufers gelten, und um die Grenzen zu überschreiten.

 5. Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

 2. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directcte schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft.

 4. Der Verkäufer kann sich nur dann an die Regeln halten, wenn der Verkäufer innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung der Nachricht schriftlich mit der Nachricht einverstanden ist.

Artikel 10 - Übermacht (Höhere Gewalt)

 1. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, an seine Verplichtungen aus dem Overeenkomst heraus zu zahlen, da er nicht als Folge von Unregelmäßigkeiten bei seinem Einspruch gegen den Vertrag handeln kann (höhere Gewalt).

 2. Unter der Übermacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging

 1. Der Verkäufer ist berechtigt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und der Tatsache, dass er unter bestimmten Umständen für die Kosten aufkommen muss, sowie unter Berücksichtigung des sonstigen Rechts, die Verplichtungen zu erfüllen, oder den Vertrag zu unterzeichnen oder zu kündigen:

  1. de Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;

  2. er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Afnemer;

  3. de Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen;

  4. de Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging;

  5. de Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;

  6. de eigendom van de Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen;

  7. er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 2. Wenn Sie keine anderen Gebote haben, können Sie den Verkäufer direkt und ohne Umwege beauftragen.

Artikel 12 - Intellektuelle Eigenrechte

 1. Alle Texte, Fotos, Produktbeschreibungen, technische Daten, Dokumente, Monster und andere Informationen, die mit den Produkten in Verbindung stehen, werden von der Firma Verkoper zur Verfügung gestellt und dürfen nicht verfremdet oder überarbeitet werden, da die Firma Verkoper keine schriftlichen Informationen zur Verfügung stellt.

 2. Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere wetgeving.

 3. De Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of de leveranciers van Verkoper in relatie tot de Producten.

Artikel 13 - Sicherheit, Datenschutz und Geheimhaltung

 1. Der Verkäufer kann alle Gebote des Verkäufers und der Klienten verweigern, die für die Ausführung von Aufträgen erforderlich sind. Die Geometrien können, wenn sie bei Nässe nicht eingehalten werden, für den Betrieb des Verkäufers oder für die von ihm geliehenen Waren oder Dienstleistungen verwendet werden und dürfen nicht länger als für den Betrieb des Verkäufers verwendet werden. De Afnemer geeft Verkoper

onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens en staat ervoor in dat de Klanten daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven.

 1. Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Orders, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Verkoper daarvan volledig schadeloos.

 2. Der Verkäufer hat das Recht, die Gebote und Verbote des Verkäufers zu ignorieren:

  1. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

  2. Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens de Afnemer treft;

  3. Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen;

  4. Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

 3. Der Verkäufer und die Verkäuferin verbinden sich, um die Geheimhaltung aller Informationen und Gebote, die sie im Rahmen der Abwicklung des Overeenkomsts und darüber hinaus erhalten haben, zu beachten.

Artikel 14 - Overige

1. De Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Dies ist keine beglaubigte Übersetzung. Die originalen niederländischen Geschäftsbedingungen können über diesem Text gelesen werden. Der niederländische Originaltext ist immer führend !

Bedingungen und Konditionen

HOME / TERMINE

Bedingungen Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europa, Campboss 4×4 Europa, Clearview Zubehör Europa und WeatherShields Europa.

Index:

Artikel 1 - Definitionen

Artikel 2 - Identität des Unternehmers

Artikel 3 - Anwendbarkeit

Artikel 4 - Das Angebot

Artikel 5 - Der Vertrag

Artikel 6 - Rücktrittsrecht

Artikel 7 - Kosten im Falle des Rücktritts

Artikel 8 - Ausschluss des Widerrufsrechts

Artikel 9 - Der Preis

Artikel 10 - Einhaltung und Gewährleistung

Artikel 11 - Lieferung und Ausführung

Artikel 12 - Geschäfte mit verlängerter Laufzeit: Dauer, Beendigung und Erneuerung

Artikel 13 - Bezahlung

Artikel 14 - Reklamationen

Artikel 15 - Streitigkeiten

Artikel 16 - Zusätzliche oder abweichende Bedingungen

Artikel 1 - Definitionen

Es gelten diese Bedingungen:

 Karenzzeit: Die Frist, innerhalb derer der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausüben kann;

Verbraucher: die natürliche Person, die nicht in Ausübung ihres Berufes oder Geschäftes handelt und einen Fernabsatzvertrag mit dem Unternehmer abgeschlossen hat;

Tag: Kalendertag;

Transaktionsdauer: ein Fernabsatzvertrag, der sich auf eine Reihe von Produkten und / oder Dienstleistungen bezieht, die Lieferung und / oder der Kauf erstreckt sich über einen bestimmten Zeitraum;

Dauerhafter Datenträger: jedes Mittel, das es dem Verbraucher oder Unternehmen ermöglicht, Informationen zu seiner Person so zu speichern, dass eine künftige Abfrage und unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen möglich ist.

Widerrufsrecht: die Möglichkeit für Verbraucher, innerhalb der Wartezeit des Vertrages zu sehen;

Standardformular: das Muster-Widerrufsformular, das der Betreiber zur Verfügung stellt, das ein Verbraucher ausfüllen kann, wenn er sein Widerrufsrecht ausüben möchte.

Unternehmer: die natürlichen oder juristischen Produkte und / oder Ferndienstleistungen an den Verbraucher;

Fernabsatzvertrag: eine Vereinbarung, bei der im Rahmen eines vom Unternehmer organisierten Systems für den Fernabsatz von Produkten und / oder Dienstleistungen bis zum Abschluss der Vereinbarung ausschließlich ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel verwendet werden;

Technologie für die Fernkommunikation: Mittel, die zum Abschluss eines Vertrages verwendet werden können, ohne dass sich Verbraucher und Unternehmer in der gleichen Gegend befinden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen: diese General Geschäftsbedingungen des Unternehmers.

Artikel 2 - Identität des Unternehmers

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

Handelsregister: 68308949

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL857385458B01

Artikel 3 - Anwendbarkeit

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für jedes Angebot des Unternehmers und jede im Fernabsatz getroffene Vereinbarung sowie für Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern.

Bevor der Vertrag geschlossen wird, der Text dieser allgemeinen Bedingungen zur Verfügung gestellt, um den Verbraucher. Wenn dies nicht vernünftigerweise möglich ist, bevor der Vertrag geschlossen wird, darauf hingewiesen, dass die allgemeinen Bedingungen, die in der Unternehmer und wird kostenlos so bald wie möglich gesendet werden, auf Antrag des Verbrauchers.

Wenn der Vertrag elektronisch weg, ungeachtet des vorstehenden Absatzes und bevor der Vertrag geschlossen wird, der Text dieser allgemeinen Bedingungen elektronisch zur Verfügung gestellt werden, um den Verbraucher in einer Weise, dass der Verbraucher in einer einfachen Weise auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Wenn dies nicht vernünftigerweise möglich ist, bevor der Vertrag geschlossen wird, angegeben, wo die allgemeinen Bedingungen elektronisch eingesehen werden können und dass auf Antrag des Verbrauchers elektronisch oder auf andere Weise kostenlos gesendet werden.

Für den Fall, dass neben diesen allgemeinen Bedingungen auch spezifische Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen gelten, gelten der zweite und dritte Absatz und der Verbraucher beruft sich im Falle von widersprüchlichen Bedingungen immer auf die anwendbare Bestimmung, die für ihn am günstigsten ist.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen zu irgendeinem Zeitpunkt ganz oder teilweise unwirksam sein oder vernichtet werden, so bleiben der Vertrag und diese Bedingungen im Übrigen in Kraft und die Bestimmung wird wechselseitig unverzüglich durch eine Bestimmung ersetzt, die dem Umfang der ursprünglichen so nahe wie möglich kommt.

Situationen, die nicht durch diese Bedingungen abgedeckt sind, sind "im Geiste" dieser allgemeinen Bedingungen zu beurteilen.

Unklarheiten bezüglich der Auslegung oder des Inhalts einer oder mehrerer Bestimmungen unserer Bedingungen müssen "im Sinne dieser Bedingungen" ausgelegt werden.

Artikel 4 - Das Angebot

Wenn ein Angebot eine begrenzte Laufzeit hat oder an Bedingungen geknüpft ist, wird dies im Angebot ausdrücklich angegeben.

Das Angebot ist freibleibend. Der Unternehmer ist berechtigt, das Angebot zu ändern und anzupassen.

Das Angebot enthält eine vollständige und genaue Beschreibung der angebotenen Produkte und / oder Dienstleistungen. Die Beschreibung ist ausreichend detailliert, um eine ordnungsgemäße Bewertung des Angebots durch den Verbraucher zu ermöglichen. Wenn der Unternehmer verwendet diese Bilder sind ein wahres Spiegelbild der Produkte und / oder Dienstleistungen. Offensichtliche Fehler oder Irrtümer in dem Angebot verbindlich für den Unternehmer.

Alle Zeichnungen, Spezifikationen und Angaben im Angebot sind indikativ und können nicht zu Schadenersatz oder Rücktritt vom Vertrag führen.

Bilder von Produkten sind eine wahre Darstellung der angebotenen Produkte. Der Unternehmer kann nicht garantieren, dass die dargestellten Farben genau mit den tatsächlichen Farben der Produkte übereinstimmen.

Jedes Angebot enthält solche Informationen, die dem Verbraucher deutlich machen, welche Rechte und Pflichten mit der Annahme des Angebotes verbunden sind. Dies betrifft insbesondere:

der Preis inklusive Steuern;

die Kosten für die Lieferung;

wie die Vereinbarung erreicht werden soll und welche Maßnahmen sie erfordern;

ob das Widerrufsrecht angewendet werden soll;

die Art der Zahlung, Lieferung und Erfüllung des Vertrages;

Die Frist für die Annahme des Angebots bzw. die Frist für die Einhaltung des Preises;

die Höhe des Tarifs für die Fernkommunikation, wenn die Kosten für die Nutzung der Technik für die Fernkommunikation auf einer anderen Grundlage als dem regulären Tarif für das Kommunikationsmittel berechnet werden;

ob der Vertrag nach dem Abschluss archiviert wird, und wenn ja, wie der Verbraucher darauf zugreifen kann;

die Art und Weise der Verbraucher, für den Abschluss des Vertrages, um Informationen, die von ihm im Rahmen des Vertrages zu überprüfen, und Reparatur, wenn nötig;

anderen Sprachen, einschließlich Niederländisch, kann der Vertrag abgeschlossen werden;

die Verhaltensregeln, denen der Gewerbetreibende unterliegt, und die Art und Weise, wie der Verbraucher diese Verhaltensregeln elektronisch einsehen kann; und

die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags im Falle einer erweiterten Transaktion.

Optional: verfügbare Größen, Farben, Materialtypen.

Artikel 5 - Der Vertrag

Die Vereinbarung unterliegt den Bestimmungen des Absatzes 4, zum Zeitpunkt der Verbraucher das Angebot annimmt und erfüllen die entsprechenden Bedingungen abgeschlossen.

Hat der Verbraucher das Angebot auf elektronischem Wege angenommen, wird der Unternehmer den elektronischen Eingang der Annahme des Angebots unverzüglich bestätigen. Solange der Erhalt dieser Annahme nicht vom Unternehmer bestätigt wurde, kann der Verbraucher vom Vertrag zurücktreten.

Wenn der Vertrag elektronisch zustande kommt, wird der Gewerbetreibende geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der elektronischen Datenübertragung treffen und er wird eine sichere Webumgebung gewährleisten. Wenn der Verbraucher elektronisch bezahlen kann, wird der Gewerbetreibende entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Der Unternehmer kann - im Rahmen des Gesetzes - die Fähigkeit des Verbrauchers, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sowie alle Tatsachen und Faktoren, die für einen ordnungsgemäßen Abschluss des Fernabsatzvertrags relevant sind, informieren. Wenn der Unternehmer nach dieser Untersuchung berechtigt war, den Vertrag nicht abzuschließen, ist er berechtigt, eine Bestellung oder Anfrage abzulehnen oder besondere Bedingungen an die Durchführung zu knüpfen.

Der Unternehmer wird dem Verbraucher bei dem Produkt oder der Dienstleistung die folgenden Informationen schriftlich oder in einer Weise, dass sie vom Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger zugänglich gespeichert werden können, zusenden:

A. Die Adresse der Niederlassung des Unternehmens, bei der Verbraucher Beschwerden einreichen können;

b. die Bedingungen, unter denen und die Art und Weise, in der das Widerrufsrecht für Verbraucher ausgeübt werden kann, oder eine klare Aussage über den Ausschluss des Widerrufsrechtes;

c. Informationen über Garantien und Kundendienst;

d. die Einzelheiten dieser Bedingungen umfassen in Artikel 4 Absatz 3, es sei denn, der Betreiber diese Informationen bereits an den Verbraucher vor der Ausführung der Vereinbarung zur Verfügung gestellt;

e. die Voraussetzungen für die Beendigung der Vereinbarung, wenn die Vereinbarung eine Laufzeit von mehr als einem Jahr hat oder unbefristet ist.

Im Falle eines erweiterten Geschäfts gilt die Regelung im vorigen Absatz nur für die erste Lieferung.

Jeder Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer ausreichenden Verfügbarkeit der Produkte geschlossen.

Artikel 6 - Rücktrittsrecht

Bei der Auslieferung von Produkten:

Beim Kauf von Produkten, kann der Verbraucher den Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen zu kündigen. Diese Frist beginnt am Tag nach Erhalt der Ware durch den Verbraucher oder einen vorher vom Verbraucher und dem Unternehmer benannten Vertreter.

Während dieses Zeitraums wird der Verbraucher das Produkt und die Verpackung behandeln. Er wird das Produkt nur in dem Umfang auspacken oder verwenden, wie es notwendig ist, um zu beurteilen, ob er es behalten möchte. Wenn er sein Widerrufsrecht ausübt, wird er das Produkt mit allem Zubehör und - wenn vernünftigerweise möglich - in seinem ursprünglichen Zustand und Verpackung an den Unternehmer, in Übereinstimmung mit den angemessenen und klaren Anweisungen durch den Unternehmer zur Verfügung gestellt.

Wenn der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausüben möchte, ist er verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware, um den Betreiber bekannt zu machen. Die ausdrückliche ist der Verbraucher unter Verwendung des Musterformulars zu machen. Hat der Verbraucher den Wunsch geäußert, von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, muss er die Ware innerhalb von 14 Tagen zurücksenden. Der Verbraucher muss die rechtzeitige Rücksendung der Ware nachweisen, z.B. durch einen Nachweis der Absendung.

Wenn der Kunde nach den nicht bekannten Fristen in Absatz 2 und 3 angegeben, um sein Widerrufsrecht zu nutzen, bzw. zu machen. Produkt nicht an den Unternehmer zurückgegeben hat, ist der Kauf eine Tatsache.

Bei der Erbringung von Dienstleistungen:

Bei der Lieferung von Dienstleistungen hat der Verbraucher die Möglichkeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von mindestens 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses zu kündigen.

Um sein Rücktrittsrecht zu nutzen, konzentriert sich der Verbraucher auf den Betreiber zu liefern und / oder Aussehen bei der Lieferung in den Bereich vorgesehen angemessenen und klaren Anweisungen.

Artikel 7 - Kosten im Falle des Rücktritts

Wenn der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausübt, wird nicht mehr als die Kosten für die Rücksendung Versandkosten.

Wenn der Verbraucher einen Betrag bezahlt hat, der Unternehmer diesen Betrag so schnell wie möglich, aber nicht später als 14 Tage nach der Stornierung, Erstattung. Dies ist die Bedingung, dass das Produkt bereits zurück erhalten hat, kann durch den Händler oder schlüssigen Nachweis der vollständigen Rückkehr zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 8 - Ausschluss des Widerrufsrechts

Der Unternehmer kann das Widerrufsrecht für die Verbraucherprodukte im Sinne von Absatz 2 und 3 ausschließen. Der Ausschluss des Widerrufsrechts gilt nur, wenn der Unternehmer deutlich im Angebot, zumindest rechtzeitig für den Abschluss des Vertrages bezieht.

Der Ausschluss des Widerrufsrechts ist nur bei Produkten möglich:

a, die vom Gewerbetreibenden nach den Vorgaben des Verbrauchers erstellt wurden;

b. die eindeutig persönlicher Natur sind;

c. die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zurückgegeben werden können;

d. die verderben oder überflüssig werden;

e. deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Händler keinen Einfluss hat;

f. für einzelne Zeitungen und Zeitschriften;

g. bei Audio- und Videoaufzeichnungen und Computersoftware, dass der Verbraucher das Siegel gebrochen hat.

h. Hygieneprodukte, bei denen der Verbraucher das Siegel gebrochen hat.

Ein Ausschluss des Widerrufsrechtes ist nur bei Dienstleistungen möglich:

A. Auf Unterkunft, Transport, Mitnahme von Verpflegung oder Freizeit zu einem bestimmten Datum oder während eines bestimmten Zeitraums;

b. die die Lieferung mit der ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers vor Ablauf der Frist;

c. auf Wetten und Lotterien.

Artikel 9 - Der Preis

Während des im Angebot genannten Zeitraums haben sich die Preise der Produkte und / oder Dienstleistungen nicht erhöht, mit Ausnahme von Preisänderungen aufgrund von Änderungen der Mehrwertsteuersätze.

Ungeachtet des vorstehenden Absatzes, das Geschäft Produkte oder Dienstleistungen, deren Preise unterliegen Schwankungen auf dem Finanzmarkt und wo der Unternehmer hat keine Kontrolle, zu variablen Preisen. Diese Schwankungen und die Tatsache, dass alle Preisziele, sind bei dem Angebot.

Preiserhöhungen innerhalb von 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn sie sich aus Gesetzen oder Verordnungen ergeben.

Preiserhöhungen ab 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn der Unternehmer zugestimmt hat und:

A. Sie sind das Ergebnis von Gesetzen oder Vorschriften; ob

b. der Verbraucher berechtigt ist, den Vertrag mit Wirkung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erhöhung zu kündigen.

Die Preise enthalten die bei der Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen genannte Mehrwertsteuer.

Alle Preise sind vorbehaltlich von Druck - Fehlern. Für die Folgen von Druck - und Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Bei Druck - Fehlern ist der Händler nicht verpflichtet, das Produkt entsprechend dem fehlerhaften Preis zu liefern.

Artikel 10 - Einhaltung und Gewährleistung

Der Unternehmer gewährleistet, dass die Produkte und / oder Dienstleistungen den im Angebot genannten Vertragsspezifikationen, den zumutbaren Anforderungen an die Zuverlässigkeit und / oder Verwendbarkeit sowie den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und / oder behördlichen Vorschriften entsprechen. Falls vereinbart, stellt der Unternehmer auch sicher, dass das Produkt für eine andere als die normale Verwendung geeignet ist.

Eine vom Gewerbetreibenden, Hersteller oder Importeur geleistete Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte und Ansprüche, die der Verbraucher aus dem Vertrag gegen den Unternehmer geltend machen kann.

Eventuelle Mängel oder falsch gelieferte Waren müssen innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung schriftlich an den Händler gemeldet werden. Die Rücksendung der Ware muss in der Originalverpackung und im Neuzustand erfolgen.

Die Gewährleistung des Unternehmers entspricht der Gewährleistungsfrist des Herstellers. Der Unternehmer ist jedoch niemals verantwortlich für die letztendliche Eignung der Ware für jede einzelne Anwendung durch den Kunden, noch für irgendeine Beratung bezüglich des Gebrauchs oder der Anwendung der Produkte.

Die Garantie gilt nicht, wenn:

Der Verbraucher hat die gelieferten Produkte repariert und / oder verarbeitet oder durch Dritte repariert und / oder verändert;

Die gelieferte Ware wurde anormalen Bedingungen ausgesetzt oder anderweitig nachlässig behandelt oder entgegen den Anweisungen des Betreibers und/oder der Verpackung verarbeitet;

Die Mangelhaftigkeit ist ganz oder teilweise auf Vorschriften zurückzuführen, die die Regierung bezüglich der Art oder Qualität der verwendeten Materialien gemacht hat oder machen wird.

Artikel 11 - Lieferung und Ausführung

Der Gewerbetreibende wird bei der Entgegennahme und Ausführung von Bestellungen für Produkte und bei der Beurteilung von Anträgen auf Erbringung von Dienstleistungen die größtmögliche Sorgfalt walten lassen.

Der Ort der Lieferung ist die Adresse, die der Verbraucher dem Unternehmen bekannt gibt.

Vorbehaltlich dessen, was in Absatz 4 dieses Artikels angegeben ist, wird das Unternehmen angenommene Aufträge zügig innerhalb von 30 Tagen ausführen, es sei denn, der Verbraucher hat einer längeren Lieferfrist zugestimmt. Verzögert sich die Lieferung oder wird eine Bestellung nicht oder nur teilweise ausgeführt, erhält der Verbraucher diese spätestens 30 Tage nach der Bestellung. Der Verbraucher hat in diesem Fall das Recht, den Vertrag ohne Vertragsstrafe zu kündigen. Der Verbraucher hat keinen Anspruch auf Entschädigung.

Alle Liefertermine sind indikativ. Der Verbraucher hat keine Rechte keine Fristen. Eine Frist überschritten wird, ist der Verbraucher nicht berechtigt, eine Entschädigung.

Im Falle der Auflösung in Übereinstimmung mit dem Absatz 3 dieses Artikels, der Betreiber den Betrag, den die Verbraucher so schnell wie möglich bezahlt, aber nicht später als 14 Tage nach Ablehnung.

Wenn die Lieferung eines bestellten Produkts unmöglich ist, wird der Händler sich bemühen, einen Ersatzartikel zu liefern. Durch die Lieferung wird klar und nachvollziehbar Weise, dass ein Ersatzartikel geliefert wird. Für Ersatzartikel kann ein Rücktrittsrecht nicht ausgeschlossen werden. Die Kosten der Rücksendung werden vom Unternehmer getragen.

Das Risiko der Beschädigung und / oder Verlust von Produkten ruht auf den Händler bis zum Zeitpunkt der Lieferung an den Verbraucher oder eine vorher benannte und der Unternehmer angekündigt Vertreter, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.

Artikel 12 - Geschäfte mit verlängerter Laufzeit: Dauer, Beendigung und Erneuerung

Hinweis

Der Verbraucher kann einen Vertrag auf unbestimmte Zeit, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom) oder Dienstleistungen erstreckt, jederzeit unter Einhaltung der geltenden Kündigungsregeln und einer Frist von bis zu einem Monat kündigen.

Der Verbraucher kann den für eine bestimmte Zeit abgeschlossenen Vertrag, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom) oder Dienstleistungen erstreckt, jederzeit zum Ende der befristeten Laufzeit unter Einhaltung der geltenden Kündigungsregeln und einer Kündigungsfrist von mehr als einem Monat kündigen.

Verbraucher können die in den vorangegangenen Absätzen genannten Vereinbarungen treffen:

zurücktreten und nicht auf eine Beendigung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum beschränkt sein;

Zumindest so abbrechen, wie sie abgeschlossen sind;

Kündigen Sie mit der gleichen Frist, die das Unternehmen für sich selbst ausgehandelt hat.

Erweiterung

Ein Vertrag, der für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen wurde und sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom) oder Dienstleistungen erstreckt, kann nicht automatisch verlängert oder um eine feste Laufzeit erweitert werden.

Ungeachtet des vorstehenden Absatzes kann ein auf bestimmte Zeit geschlossener Vertrag, der sich auf die regelmäßige Belieferung mit Tages- und Wochenzeitungen sowie Zeitschriften erstreckt, stillschweigend für einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei Monaten verlängert werden, da Verbraucher gegen diese verlängerte Vereinbarung das Ende der Verlängerung mit einer Frist von bis zu einem Monat kündigen können.

Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Vertrag, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen erstreckt, kann stillschweigend auf unbestimmte Zeit verlängert werden, wenn der Verbraucher jederzeit mit einer Frist von bis zu einem Monat und einer Frist von bis zu drei Monaten kündigen kann, wenn sich der Vertrag auf die regelmäßige, aber weniger als einmal im Monat erfolgende Lieferung von Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Zeitschriften erstreckt.

Ein Vertrag mit zeitlich begrenzter regelmäßiger Belieferung mit Tageszeitungen, Wochenzeitschriften und Magazinen (Probe- oder Einführungsabonnement) wird nicht stillschweigend fortgesetzt und endet automatisch nach der Probe- oder Einführungszeit.

teuer

Hat ein Vertrag eine Laufzeit von mehr als einem Jahr, kann der Verbraucher den Vertrag nach einem Jahr jederzeit mit einer Frist von bis zu einem Monat kündigen, es sei denn, die Angemessenheit und Billigkeit stehen einer Kündigung vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit entgegen.

Artikel 13 - Bezahlung

Sofern nicht anders vereinbart, sind die vom Verbraucher geschuldeten Beträge innerhalb von 7 Tagen nach Beginn der in Artikel 6 Absatz 1 genannten Bedenkzeit zu zahlen. Im Falle einer Vereinbarung zur Erbringung einer Dienstleistung, beginnt die Zeit zu laufen, nachdem der Verbraucher die Bestätigung der Vereinbarung erhalten hat.

Der Verbraucher ist verpflichtet, dem Gewerbetreibenden etwaige Ungenauigkeiten bei den gelieferten Daten oder der angegebenen Zahlung unverzüglich mitzuteilen.

Im Falle des Verzugs des Verbrauchers hat der Unternehmer vorbehaltlich der gesetzlichen Beschränkungen das Recht, dem Verbraucher die entstandenen angemessenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Artikel 14 - Reklamationen

Der Unternehmer verfügt über ein gut bekannt gemachtes Beschwerdeverfahren und bearbeitet Beschwerden im Rahmen dieses Verfahrens.

Beschwerden über die Umsetzung der Vereinbarung muss vollständig und klar beschrieben innerhalb von sieben Tagen an den Unternehmer gemacht werden, nachdem der Verbraucher die Mängel gefunden hat.

Wenn Unternehmer Beschwerden innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs. Wenn eine Beschwerde ist eine vorhersehbare längere Bearbeitungszeit, wird durch den Betreiber innerhalb der Frist von 14 Tagen beantwortet, bestätigt den Eingang und gibt an, wenn der Verbraucher eine ausführlichere Antwort erwarten können.

Wenn die Reklamation nicht in gegenseitigem Einvernehmen gelöst werden kann, entsteht ein Streitfall, der streitbar ist.

Beschwerden, die nicht im gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden können, sollte der Verbraucher Stiftung Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl) zu kontaktieren, wird es frei selbst zu vermitteln. Sollte es nicht zu einer Lösung kommen, hat der Verbraucher die Möglichkeit, von Strife Online Foundation Beschwerde behandelt werden, ist die Entscheidung davon verbindlich und sowohl Unternehmer und Verbraucher mit diesem verbindlichen Urteil zustimmen. Die Einreichung einer Streitigkeit an den Schlichtungsausschuss sind Kosten, die vom Verbraucher an den entsprechenden Ausschuss bezahlt werden müssen.

Eine Reklamation setzt die Verpflichtungen des Unternehmers nicht aus, es sei denn, der Betreiber bestimmt etwas anderes.

Wird eine Reklamation vom Unternehmer anerkannt, wird der Unternehmer nach seiner Wahl die Produkte kostenlos ersetzen oder reparieren.

Artikel 15 - Streitigkeiten

Auf Vereinbarungen zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher dieser Begriffe beziehen sich nur auf das niederländische Recht. Auch wenn der Verbraucher im Ausland ansässig ist.

Das CISG findet keine Anwendung.

Artikel 16 - Zusätzliche oder abweichende Bedingungen

Ergänzungen dieser Bedingungen dürfen nicht zum Nachteil der Verbraucher sein und sollten schriftlich oder in einer Weise festgehalten werden, dass sie vom Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger zugänglich aufbewahrt werden können.


Bedingungen und Konditionen - Dropshipping

Diese General-Bedingungen werden von Adventure Trucks BV verwendet, Adventure Trucks, Kut-Snake Europa, Campboss 4×4 Europa, Clearview Zubehör Europa und WeatherShields Europa. eingerichtet unter (5271SZ)

Sint-Michielsgestel in Pleinsedijk 4, Niederlande, eingetragen bei der Handelskammer unter der Nummer 6809849. Diese General-Bedingungen können von der Website https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden heruntergeladen werden.

Artikel 1 - Definitionen

1. In diesen General-Bedingungen haben die folgenden Begriffe die folgenden Bedeutungen: Käufer: der Käufer von Produkten, der kein Verbraucher oder Endverbraucher ist;

Dropshipping: der Prozess, durch den der Verkäufer einem Kunden die Möglichkeit bietet, Produkte, die sich im Besitz des Verkäufers befinden und von ihm auf Lager gehalten werden, den Kunden anzubieten und zu versenden. Die Kunden können solche Produkte beim Verkäufer zu einem vom Verkäufer festzulegenden Verkaufspreis bestellen, woraufhin der Käufer diese Produkte direkt vom Verkäufer kauft, indem er eine Bestellung auf der Dropship-Website aufgibt, und der Verkäufer die Produkte im Namen und auf Kosten und Risiko des Käufers an die Kunden versendet, ohne dass die Kunden sehen, dass die Produkte vom Verkäufer stammen;

Dropship-Website: Die Website des Verkäufers, auf der der Käufer Bestellungen manuell aufgeben, ändern und stornieren kann. Hier kann auch der Status einer Bestellung eingesehen werden

Kunde: jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt beim Käufer bestellt;

Kundendienst: Kundendienst des Verkäufers, erreichbar unter 06-15551782 und info@adventure-trucks.com; Bestellung: die Bestellung eines oder mehrerer Produkte durch den Käufer beim Verkäufer aufgrund einer Bestellung eines Kunden;

Vertrag: alle Vereinbarungen auf Dropshipping-Basis zwischen dem Kunden und dem Verkäufer, einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen, die sich auf den Kauf und Verkauf von Produkten beziehen;

Packzettel: ein Beleg, der das/die gelieferte(n) Produkt(e) zeigt. Diese Quittung enthält keine weiteren Eigenschaften des Verkäufers. Dieser Beleg muss vom Käufer per E-Mail eingereicht werden;

Parteien: Käufer und Verkäufer;

Produkte: alle Produkte, die der Verkäufer auf Dropshipping-Basis anbietet;

Produktinformationen: alle verfügbaren Informationen über die Produkte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Artikelnummern, generische Namen der Produkte, Markennamen, Produktbeschreibungen und Produktbilder, empfohlene Preise der Produkte und Bestandsinformationen;

Verkäufer: Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe;

Allgemeine Geschäftsbedingungen: diese General Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dropshipping;

Websites: adventure-trucks.com /weathershields.eu/ /cut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

Alle Definitionen haben im Singular und Plural die gleiche Bedeutung, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Artikel 2 - Anwendbarkeit

Diese Bedingungen gelten für alle Angebote und Offerten des Verkäufers sowie für alle Bestellungen und Verträge und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen, soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren.

Die Anwendbarkeit von (Einkaufs-)Bedingungen des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen in vollem Umfang wirksam und der Verkäufer und der Käufer werden sich abstimmen, um neue Bestimmungen zu vereinbaren, die die unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen ersetzen, wobei der Sinn und Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung so weit wie möglich berücksichtigt wird.

Der Verkäufer ist berechtigt, diese Bedingungen jederzeit zu ändern. Es gilt immer die aktuellste Version der Bedingungen. Eine solche Änderung wird vierzehn (14) Tage nach dem Datum der Absendung der geänderten Bedingungen an den Kunden wirksam. Widerspricht der Kunde innerhalb dieser vierzehn Tage schriftlich

Widerspricht der Kunde der Änderung innerhalb dieser vierzehn (14) Tage schriftlich, so gelten die ursprünglichen Bedingungen ihm gegenüber weiter.

Artikel 3 - Angebote, Bestellungen, Vertragsabschluß, Prognose

Alle Angebote und Kostenvoranschläge des Verkäufers sind völlig freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Alle Angebote und Kostenvoranschläge bleiben 30 Tage lang gültig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Der Käufer garantiert die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, auf die der Verkäufer sein Angebot oder seine Offerte stützt.

Der Verkäufer kann vernünftigerweise nicht für offensichtliche Irrtümer und/oder Schreibfehler in Angeboten, Offerten und Verträgen haftbar gemacht werden. Wenn der vom Verkäufer angegebene Preis falsch ist und um mehr als 10% vom beabsichtigten Preis abweicht, kann der Verkäufer den Vertrag auflösen, woraufhin der vom Käufer bereits bezahlte Betrag vom Verkäufer zurückerstattet wird. Im Falle einer Auflösung des Vertrages aufgrund des Vorstehenden haftet der Verkäufer in keiner Weise für Schäden, die sich aus der Auflösung ergeben.

Alle Bestellungen müssen auf die vom Verkäufer vorgeschriebene Weise erfolgen. Der Kunde muss Standardprotokolle und die vorgeschriebene IKT-Infrastruktur verwenden, um mit (den Servern) des Verkäufers zu kommunizieren.

Nachdem Kunden ein Produkt beim Käufer bestellt haben, gibt der Käufer manuell eine Bestellung über die Dropship-Website auf, gemäß der der Verkäufer nach Annahme der Bestellung das vom Kunden gekaufte Produkt im Namen des Käufers an den Kunden versendet.

Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, einen Auftrag (teilweise) abzulehnen, ohne dem Käufer gegenüber haftbar zu sein, wenn:

Der Käufer kommt seinen (Zahlungs-)Verpflichtungen nicht nach oder der Verkäufer hat Grund zu der Annahme, dass der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen wird;

Ein Produkt ist nicht oder nicht mehr auf Lager;

Es gibt andere (zumutbare) Umstände, aufgrund derer der Verkäufer nicht zur Ausführung einer Bestellung verpflichtet werden kann.

Wenn der Verkäufer eine Bestellung ablehnt, wird er den Käufer innerhalb von sieben (7) Tagen nach Erhalt der Bestellung benachrichtigen. Wenn der Verkäufer die Bestellung nicht innerhalb von sieben (7) Tagen nach Erhalt abgelehnt hat, gilt sie als grundsätzlich angenommen.

Ein Kaufvertrag kommt zwischen dem Verkäufer und dem Käufer nach einer Bestellung erst in dem Moment zustande, in dem der Verkäufer durch die Meldung "Fertiggestellt" bestätigt, dass das Produkt versandbereit ist und der Verkäufer somit die Bestellung angenommen hat.

Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, eine Bestellung ohne weitere Begründung (teilweise) abzulehnen, ohne in irgendeiner Weise für Schäden haftbar zu sein, zum Beispiel wenn der Verkäufer einen Hinweis oder Verdacht hat, dass der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen wird und/oder die Produkte nicht verfügbar sind.

Der Käufer ist verpflichtet, nach entsprechender Aufforderung durch den Verkäufer innerhalb von sieben (7) Tagen eine Prognose über die Anzahl der zu erwartenden Bestellungen, spezifiziert nach Produkten, innerhalb eines Zeitraums von 3 Folgemonaten zu erstellen.

Artikel 4 - Ausführung

Der Verkäufer wird sich nach besten Kräften bemühen, den Vertrag mit der gebotenen Sorgfalt auszuführen, gegebenenfalls in Übereinstimmung mit den mit dem Käufer schriftlich festgehaltenen Vereinbarungen und Verfahren. Alle Tätigkeiten des Verkäufers erfolgen auf der Grundlage einer Best-Effort-Verpflichtung, es sei denn, der Verkäufer hat in der schriftlichen Bestellung ausdrücklich ein Ergebnis zugesagt und das betreffende Ergebnis ist auch mit ausreichender Bestimmtheit beschrieben.

Der Verkäufer behält sich jederzeit das Recht vor, Dritte mit der Ausführung der Arbeiten zu beauftragen, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten dies erfordert. Die Anwendbarkeit von Artikel 7:404 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Verkäufer wird etwaige Dritte sorgfältig auswählen und nur dann einschalten, wenn dies erforderlich ist. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch den Dritten verursacht werden.

Artikel 5 - Preise/Zahlungen

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle Zahlungen im Voraus zu leisten. Der Verkäufer wird den Vertrag erst nach Zahlungseingang ausführen. Eine nachträgliche Zahlung ist nur nach einer entsprechenden Aufforderung durch den Käufer und der Genehmigung durch den Verkäufer möglich.

Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, ungeachtet zuvor getroffener Zahlungsvereinbarungen, die vollständige oder teilweise Zahlung oder eine Ersatzsicherheit in Bezug auf die Lieferung von Produkten zu einem Zeitpunkt und in einer Weise nach Ermessen des Verkäufers zu verlangen sowie alle seine Verpflichtungen aus dem Vertrag auszusetzen, bis er die Zahlung oder die Ersatzsicherheit erhalten hat, ohne dass er für irgendwelche Schäden haftet.

Alle Preise der Produkte sind in Euro, sofern nicht anders angegeben. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich alle Preise ohne Mehrwertsteuer und andere Steuern und/oder Abgaben und ohne Transportkosten, Verpackungskosten, Versicherungskosten sowie Export- und Importzölle. Diese Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die Preise der Produkte sind freibleibend (täglich). Die vom Käufer zu zahlenden Preise sind die Preise zum Zeitpunkt der Annahme einer Bestellung durch den Verkäufer.

Werden infolge staatlicher Maßnahmen kostensteigernde Steuern, Abgaben oder Importzölle eingeführt oder geändert oder finden nach Vertragsabschluss staatliche Maßnahmen statt, durch die sich der Selbstkostenpreis der vom Verkäufer zu erbringenden Leistungen erhöht, ist der Verkäufer berechtigt, diese Kosten an den Käufer weiterzugeben, auch wenn eine Preisbindung vereinbart wurde. Der Verkäufer wird den Käufer hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen.

Wenn der Käufer eine Verpflichtung nicht erfüllt, ist er sofort in Verzug und schuldet Zinsen in Höhe von 1,25% pro Monat auf den ausstehenden Betrag, ohne dass eine Mahnung oder Inverzugsetzung erforderlich ist. Der Käufer schuldet dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten in Bezug auf die Eintreibung all dessen, was der Käufer dem Verkäufer schuldet. Die außergerichtlichen Inkassokosten belaufen sich auf 15% des geschuldeten Betrags mit einem Mindestbetrag von EUR 250 (zweihundertfünfzig Euro).

Der Verkäufer ist berechtigt, Zahlungen zunächst auf die (außergerichtlichen) Kosten, dann auf die fälligen Zinsen und schließlich auf die Hauptsumme anzurechnen.

Artikel 6 - Lieferung und Transport

Der Käufer garantiert die Richtigkeit der (Adress-)Daten des Auftraggebers und hat den Verkäufer unverzüglich über Änderungen zu informieren.

Der Versand der Produkte erfolgt per Paketpost an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Der Verkäufer führt Aufzeichnungen und Nachweise (Track & Trace) darüber, was per Paketpost zugestellt worden ist. Die Anfechtung des Erhalts eines Produkts entbindet den Kunden nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind alle Liefertermine nur Schätzungen und es können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Der Verkäufer bemüht sich nach besten Kräften, die Produkte zum vereinbarten Termin zu liefern, haftet jedoch nicht gegenüber dem Käufer, wenn der vereinbarte Termin aufgrund von Ursachen, die vernünftigerweise außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers liegen, wie z. B. Verzögerungen durch Transportunternehmen oder Lieferzeiten des Lieferanten der Produkte, nicht eingehalten werden kann. Der Verkäufer haftet niemals für Schäden, die sich aus der Verzögerung ergeben.

Wenn der Verkäufer nicht in der Lage ist, die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem vereinbarten Liefertermin zu liefern, hat der Käufer das alleinige Recht, die Bestellung zu stornieren. Um eine Bestellung zu stornieren, muss der Käufer ein entsprechendes Schreiben oder eine E-Mail an den Verkäufer senden. Die Stornierung ist nur gültig, wenn sie beim Verkäufer eingeht, bevor der Verkäufer die Produkte für den Versand vorbereitet hat.

Sind nicht alle bestellten Produkte vorrätig, ist der Verkäufer berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und Teilversandkosten zu berechnen. Der Verkäufer wird den Kunden hierüber so schnell wie möglich informieren.

Wenn der Kunde während der Lieferung des Produkts abwesend ist und das Produkt auch nicht bei der Post oder einer anderen angegebenen offiziellen Abholstelle abgeholt wird, wird das Produkt an den Kunden zurückgeschickt. Der Kunde muss sich dann selbst mit dem Kunden in Verbindung setzen. Etwaige Kosten für die Rücksendung des Produkts werden dann dem Kunden in Rechnung gestellt. Der Kunde kann dann nach eigenem Ermessen: (1) die Produkte auf Kosten und Gefahr des Kunden einlagern oder (2) die Produkte erneut zur Lieferung anbieten, wobei die zusätzlichen Kosten vom Kunden zu tragen sind.

Die Gefahr der Beschädigung und des Verlustes der Produkte geht unmittelbar mit der Übergabe der Produkte an den Transporteur auf den Kunden über.

Pakete werden mit einem von Adventure Trucks BV ausgewählten Spediteur versandt.

Artikel 7 - Garantie und Rückgaberecht

Wenn der Kunde ein Produkt zurückgeben oder umtauschen möchte, muss er es an den Käufer zurückgeben. Der Verkäufer seinerseits nimmt Produkte vom Käufer nur zurück, wenn das Produkt fehlerhaft ist.

Im Falle einer Rückgabe wird der Käufer den Kontakt mit dem Kunden aufrechterhalten. Der Käufer wird einen Kunden im Falle einer Rückgabe niemals an den Verkäufer verweisen.

Stellt der Käufer fest, dass ein an ihn zurückgesandtes Produkt mangelhaft ist, muss er sich mit dem Verkäufer über dessen Behandlung in Verbindung setzen. Der Verkäufer wird nach Erhalt des Produkts beurteilen, ob das betreffende Produkt mangelhaft ist. Kommt der Verkäufer zu dem Urteil, dass das Produkt mangelhaft ist und dies auf eine Ursache zurückzuführen ist, die auf Kosten und Risiko des Verkäufers liegt, wird der Verkäufer dem Kunden ein neues Produkt zusenden. Die hierfür anfallenden Transportkosten für die Rücksendung des mangelhaften Produkts und die erneute Zusendung eines neuen Produkts gehen zu Lasten des Kunden. Ist der Verkäufer der Ansicht, dass der Mangel des Produkts nicht auf seine Rechnung und Gefahr geht, wird er den Käufer entsprechend informieren und das Produkt auf Kosten und Gefahr des Käufers an diesen zurücksenden.

Artikel 8 - Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte

Das Eigentum an den Produkten verbleibt in vollem Umfang beim Verkäufer, bis der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.

Der Käufer ist nicht berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte zu verkaufen, zu vermieten, zu veräußern, zu verpfänden oder in irgendeiner Weise zu belasten oder in Gebrauch zu geben, bevor das vollständige Eigentum an den Produkten auf den Käufer übergegangen ist.

Bis zum Eigentumsübergang ist der Besteller verpflichtet, alle zumutbaren Maßnahmen zum Schutz der Produkte vor Beschädigung zu treffen. Wenn Dritte die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware pfänden oder zu pfänden drohen oder Rechte an ihr begründen oder geltend machen wollen, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich davon zu unterrichten.

Für den Fall, dass der Verkäufer von seinen in diesem Artikel genannten Eigentumsrechten Gebrauch machen will, ermächtigt der Käufer den Verkäufer oder vom Verkäufer zu benennende Dritte hiermit bedingungslos und unwiderruflich, alle Orte zu betreten, an denen sich das Eigentum des Verkäufers befindet, und diese Waren zurückzunehmen.

Kann der Verkäufer seine Eigentumsrechte nicht ausüben, so haftet der Käufer für den dem Verkäufer entstandenen Schaden.

Artikel 9 - Haftung

Die Haftung des Verkäufers für mittelbare Schäden, einschließlich Folgeschäden, entgangenem Gewinn, ausgebliebenen Einsparungen, Verlust von Dateien und/oder Daten, Ansprüchen Dritter gegen den Käufer und Schäden durch Betriebsunterbrechung und Leerlauf, ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Die Haftung des Verkäufers für zurechenbare Versäumnisse bei der Vertragserfüllung beschränkt sich auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens bis maximal zur Höhe des auf Grund des Vertrages gezahlten Preises, es sei denn, die Versicherung zahlt einen höheren Betrag.

Voraussetzung für das Entstehen eines Schadensersatzanspruchs ist stets, dass der Käufer den Verkäufer schriftlich in Verzug setzt und ihm eine angemessene Frist zur Leistung setzt.

Der Verkäufer haftet nur, wenn der Käufer dem Verkäufer den Schaden innerhalb von 30 Tagen nach Schadenseintritt schriftlich anzeigt.

Klausel 10 - Höhere Gewalt

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, seine Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen, wenn er aufgrund von Umständen, die er nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt), nicht in der Lage ist, diese zu erfüllen.

Als höhere Gewalt gelten insbesondere Streiks, Nicht-, unvollständige und/oder verspätete Lieferungen von Zulieferern, Krieg und Kriegsgefahr, Terrorismus, Ein- und Ausfuhrverbote, Epidemien, Verkehrsstörungen, Verlust oder Beschädigung beim Transport, Feuer, Diebstahl, Störungen der Energieversorgung.

Artikel 11 - Vorzeitige Beendigung

Der Verkäufer ist berechtigt, ohne vorherige Inverzugsetzung und ohne in irgendeiner Weise schadenersatz- oder kostenpflichtig zu sein sowie ohne Verzicht auf ein anderes Recht, seine Verpflichtungen auszusetzen oder den Vertrag (teilweise) aufzulösen oder vorzeitig zu beenden, wenn

der Kunde seinen (Zahlungs-)Verpflichtungen nicht nachkommt;

ein (drohender) Konkurs des Kunden vorliegt;

der Kunde einen Antrag auf Zahlungsaufschub gestellt hat oder zu stellen beabsichtigt;

der Kunde nicht mehr frei über seine (liquiden) Mittel verfügen kann, z.B. durch Pfändung;

der Kunde aufgelöst ist oder die Absicht hat, sich aufzulösen;

das Eigentum des Kunden auf einen Dritten übertragen wird oder der Dritte eine gewisse Kontrolle erlangt hat;

Umstände eintreten, die so beschaffen sind, dass dem Verkäufer die Erfüllung der Verpflichtungen nicht zugemutet werden kann.

Treten die vorgenannten Fälle ein, werden die Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer sofort und in voller Höhe fällig.

Klausel 12 - Rechte an geistigem Eigentum

Alle Entwürfe, Fotos, Produktbeschreibungen, technischen Zeichnungen, Berechnungen, Muster und dergleichen, die sich auf die Produkte beziehen, bleiben zu jeder Zeit Eigentum des Verkäufers und dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch an Dritte übertragen oder verliehen werden.

Der Verkäufer behält sich alle Rechte an geistigem Eigentum nach dem Urheberrechtsgesetz oder anderen Gesetzen vor.

Der Käufer garantiert, dass er die geistigen Eigentumsrechte des Verkäufers oder der Lieferanten des Verkäufers in Bezug auf die Produkte nicht verletzen wird.

Artikel 13 - Daten des Käufers, Datenschutz und Geheimhaltung

Der Verkäufer erhebt Daten von den Kunden des Käufers nur in dem Umfang, der für die Ausführung der Aufträge erforderlich ist. Die Daten werden, soweit gesetzlich zulässig, für den Geschäftsbetrieb des Verkäufers oder mit ihm verbundener Unternehmen oder Dritter verwendet und nicht länger als für den Geschäftsbetrieb erforderlich gespeichert. Der Käufer überlässt dem Verkäufer

Verkäufer für die Nutzung und Speicherung seiner (persönlichen) Daten und gewährleistet, dass die Kunden auch ihre Zustimmung gegeben haben.

Der Käufer stellt den Verkäufer von jeglichen Ansprüchen von Personen, deren personenbezogene Daten im Rahmen der Ausführung der Aufträge registriert wurden oder verarbeitet werden, oder von Ansprüchen Dritter frei, sei es aufgrund von Schadensersatz, Bußgeldern, Vergleichen, strafrechtlichen Transaktionsvorschlägen oder anderweitig, und hält den Verkäufer diesbezüglich vollständig schadlos.

Der Verkäufer ist berechtigt, die (personenbezogenen) Daten des Käufers an Dritte weiterzugeben, wenn

dies für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich ist;

Der Verkäufer ergreift (Inkasso-)Maßnahmen gegen den Kunden durch Dritte;

Der Verkäufer möchte eine Bonitätsauskunft erstellen lassen;

Der Verkäufer ist dazu durch Gesetz oder Vorschriften verpflichtet.

Verkäufer und Käufer verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung aller Informationen und Daten, die sie im Zusammenhang mit der (Erfüllung) des Vertrages während der Laufzeit des Vertrages und danach voneinander erhalten.

Artikel 14 - Sonstiges

1. Der Käufer ist nicht berechtigt, Rechte aus den Verträgen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers auf Dritte zu übertragen. Der Käufer erteilt dem Verkäufer im Voraus das Recht, die Rechte aus den Verträgen ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen.

Klausel 15 - Anwendbares Recht und Streitigkeiten

Diese Bedingungen und alle sich daraus ergebenden Verträge und Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer unterliegen dem niederländischen Recht.

Streitigkeiten werden ausschließlich dem zuständigen Gericht des Bezirks Midden-Nederland, Standort Utrecht, vorgelegt.

Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechtsübereinkommens wird ausdrücklich ausgeschlossen.